กรมบัญชีกลาง อนุมัติงบฉุกเฉินสู้โค วิด จังหวัดละ 50 ล้าน - Yakdung Khaw

สดๆร้อนๆ

Tuesday, March 31, 2020

กรมบัญชีกลาง อนุมัติงบฉุกเฉินสู้โค วิด จังหวัดละ 50 ล้านวันที่ 31 มีนาคม 2563 ผู้สื่อข่าวได้รับรายงานว่า นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า จากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา แพร่ระบาด และกระจายไปทั่วภูมิภาคของโลก ซึ่งในปัจจุบันประเทศไทยมีผู้ป่วยสะสมเพิ่มขึ้นจำนวนมาก ส่งผลกระทบต่อชีวิตร่างกายของประชาชนเป็นอย่างมาก จนอาจทำให้แนวโน้มอาจส่งผลกระทบต่อวงเงินทดรองราชการ ในเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินที่มีอยู่ไม่เพียงพอต่อการป้องกัน หรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินให้แก่ประชาชนได้ เนื่องจากระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 ไม่สามารถขยายวงเงินทดรองราชการดังกล่าวได้ภาพจาก กรมบัญชีกลาง

ดังนั้น เพื่อให้ภารรัฐสามารถใช้เงินงบประมาณป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ที่อาจเกิดขึ้นแก่ประชาชนจากการระบาดของโรคระบาดดังกล่าวได้อย่างรวดเร็ว ทั่วถึงทางกรมบัญชีกลาง จึงได้อนุมัติให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและจังหวัด ปฏิบัตินอกเหนือระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 ข้อ 18 กรณีขยายวงเงินทดรองราชการในเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน จำนวน 50 ล้านบาท ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและพื้นที่จังหวัด ทั้ง 76 จังหวัด เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินเฉพาะสถานการณ์ในครั้งนี้ได้เป็นกรณีพิเศษ เพื่อให้การใช้จ่ายเงินงบประมาณในช่วงที่ประเทศเกิดวิกฤตจากการระบาดของโรคดังกล่าว เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติ

ทั้งนี้ ในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้กำหนดให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เฝ้าระวังและควบคุมติดตามการระบาดของโรค ประเมินสถานการณ์ CO VID 19 ว่า มีความจำเป็นต้องป้องกัน หรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินหรือไม่ เพื่อเสนอแนวทางในการป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติดังกล่าวมายังอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่ออนุมัติจ่ายเงินทดรองราชการภาพจาก กรมบัญชีกลาง

ส่วนพื้นที่จังหวัดทั้ง 76 จังหวัด ให้คณะกรรมการป้องกันหรือยังยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินจังหวัดดำเนินการประเมินสถานการณ์ ว่ามีความจำเป็นต้องป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ร่วมกับคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด เพื่อเสนอมาตรการและแนวทางในการป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติดังกล่าวต่อผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่ออนุมัติจ่ายเงินทดรองราชการต่อไป

ข้อมูลจาก กรมบัญชีกลาง

No comments:

Post a Comment