เร าเที่ย ว ด้วยกัน ระ ยะที่ 3 เฟส 3 - Yakdung Khaw

สดๆร้อนๆ

Wednesday, April 7, 2021

เร าเที่ย ว ด้วยกัน ระ ยะที่ 3 เฟส 3


ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ททท. กล่าวว่า ความคืบหน้าโครงการ เร าเที่ยวด้วยกัน ระยะที่ 3 เฟส 3
ที่เพิ่มสิทธิห้องพักให้อีกจำนวน 2 ล้านห้องใหม่ ขย ายเวลาใช้ได้ถึงวันที่ 31 ส.ค.2564
โดยคาดว่าจะพร้อมเปิดให้ประชาช นใช้สิทธิส่วนลดห้องพัก

ซึ่งรั ฐบ าลช่วยสมทบจ่ายให้ 40 แต่ไม่เกิน 3,000 บ าท ห้อง คืน ภายในสัปดาห์แรกของเดือน พ.ค.นี้เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 3
ยังอยู่ระหว่างการปรับปรุงระบบของธนาคารกรุงไทย เพื่อป้องกันการทุจริตที่อาจเกิ ดขึ้นเหมือนช่วงที่ผ่ านมา

โดยเฉพาะการขอข้อมูลจากกระทรวงมหาดไทยมาใช้ประกอบในการสแกนใบหน้า
ก่อนเข้าใช้สิทธิส่วนลดห้องพักในการท่องเที่ยว เพื่อยืนยันตัวตนว่าผู้ใช้สิทธิเป็นเจ้าของสิทธิจริงๆ

No comments:

Post a Comment