​รัฐเเจก 5 พันช่วงส​งกราน​ต์ - Yakdung Khaw

สดๆร้อนๆ

Saturday, April 10, 2021

​รัฐเเจก 5 พันช่วงส​งกราน​ต์


ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเผยความคืบหน้า เที่ยวไทยวัยเก๋าว่าในวันที่ 5 มีนาคมนี้ ททท.จะหารือเพื่อหาข้อสรุป จะนำเสนอเข้าคณะรั ฐมนตรีต่อไปในส่วนของร ายละเอียดและเงื่อ นไขของโครงการโดยตัว เที่ยวไทยวัยเก๋า มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบเล็กน้อยภาย

ในชื่อทัวร์เที่ยวไทย ที่จะขย ายกลุ่มเป้าหมายครอบคลุมระดับอายุมากขึ้นเริ่มตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไปโดยจะสมทบเงิ นให้ 40 หรือไม่เกิ น 5,000 บ าทต่อคน

ยังต้องหารือกันอีกครั้งว่า สรุปแล้วเงิ นที่รั ฐบ าลจะสมทบให้นั้นจะส่งตรงไปยังผู้ใดแต่ส่วนมากให้แนวทางมาว่า ควรส่งตรงไปยังบริษัทมากกว่าเพราะจำนวนน้อยกว่าประช าช น

ใช้สิทธิรวมถึงหากมีการผิดปกติหรือต้องดำเนินการตรวจสอบใดๆก็สามารถทำได้ง่ ายกว่าด้วย ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเผยกล่าว

No comments:

Post a Comment