9 ประเภ​ทที่ห​ลายคนไม่รู้ เร ารัก​กัน​จ่า​ย - Yakdung Khaw

สดๆร้อนๆ

Monday, April 12, 2021

9 ประเภ​ทที่ห​ลายคนไม่รู้ เร ารัก​กัน​จ่า​ย


ผู้ที่ดำเนินการ ลงทะเบี ยน เช็ คสิทธิ เร ารักกันและยืนยันสิทธิ เรียบร้อยแล้วจะได้รับเงิ นเข้าแอพพิลเคชั่น เป๋าตัง
เพื่อใช้จ่ายกับร้ านค้ าและผู้ให้บริการที่เข้าร่วมโครงการของรั ฐ ที่มีแอพพลิเคชั่น ถุงเงิ น เร ารักกัน ใช้เงิ นเยี ยวย า

ให้คุ้มกับร้ านค้ าและผู้ให้บริการที่หลากหลายที่ผู้มีสิทธิ เร ารักกัน สามารถใช้ได้ พร้อมเช็ คเงื่อนไขในการใช้จ่ายเงิ นให้ถูกต้อง ดังนี้
ม33 เร ารักกัน ใช้จ่ายอะไรได้บ้ าง
ร้ านค้ าที่เข้าร่วมมาตรการ สามารถแยกเป็นประเภทต่างๆ ที่สามารถใช้จ่ายเงิ น ม33 เร ารักกัน ได้ มีทั้งหมด 9 ประเภท ดังนี้

1. ประเภทอาหารและเครื่องดื่ม
2. สินค้าในร้ านค้าธงฟ้า
3. สินค้ าในกิจการ OTOP
4. สินค้ าทั่วไป เช่น ร้านขายของฝาก ร้ านซ่อมทุกประเภท เช่ารถยนต์ มอเตอร์ไซค์ ร้ านขายอุปกรณ์เพื่อการกีฬา
ร้ านขายสินค้าเกษตร ร้านบริการเกี่ยวกับสัตว์เลี้ ยง/ขายอาหารสัตว์ ร้านบริการจัดสวน ร้านขายเสื้อผ้า มินิมาร์ท ตลาดสด
5. โร งแรม ที่พัก เช่น โฮมสเตย์ หอพัก แมนชั่น อพาร์ทเมนท์ แฟลต
6. สุขภาพ ความงาม เช่น ร้านขายเครื่องสำอางและบำรุงผิว ร้ านขายย าและอาหารเสริม ร้ านเสริมสวย ร้ านทำเล็บ ร้ านสปา ร้ านนวด
7. ขนส่งสาธารณะ ได้แก่ แท็กซี่ รถตู้ จักรย านยนต์ สามล้อถีบ รถสองแถว รถไฟฟ้า รถไฟ เรือ รถ บขส.

8. รับเหมา งานช่าง ทำความสะอาด
9. สุขภาพ การแพทย์ เช่น สถานพย าบ าลประเภทที่ไม่รับผู้ป่ วยค้างคืน กลุ่มบริการด้านสุขภาพและการแพทย์ คลินิก

No comments:

Post a Comment