ด่วน เสนอต่อเร าช นะอีก 3เดือนต่อเนื่อง - Yakdung Khaw

สดๆร้อนๆ

Tuesday, May 4, 2021

ด่วน เสนอต่อเร าช นะอีก 3เดือนต่อเนื่อง


ในการช่วยเหลือเยียวย าประชาช น โครงการเ ร าช นะ รอบที่หนึ่งก็ได้แจกจบสิ้ นลงไปแล้ว
เร าช นะรอบสองท่านคิดว่าควรแจกต่อหรือไม่ ในจำนวนเ งิน 7000 บ าท ?
ซึ่งมีประชากรจำนวนมากตกหล่นจากเฟสแรกให้ทางกระทรวงการคลังสำนักงานเศรษ ฐกิจก็มาได้ออกมาพูดว่า

การจะให้มีโครงการเร าช นะเฟสสองเกิ ดขึ้นนั้นจะต้องมีการปรึกษาหารือ
เพื่อหาข้อมูลข้อบกบกพร่อง จากเฟสแรกว่าควานแก้ไขปั ญหาตรงไหนและจะนำมาพัฒนา
ในการแจกจ่ายวงการเร าช นะเฟสสองต่อไปประชาช นกลุ่มดังกล่ าว
ก็สามารถตรวจสอบ คุณสมบัติผ่ านทางเว็บไซต์ของเร าช นะได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะ
และจะมีวงเ งินที่ได้รับสิ ทธิ์ก็จะอยู่ที่จำนวน 4000 บ าท

และสามารถจ่ายวงเ งินสิ ทธิ์ดังกล่ าวผ่ า นบัตรประชาช นแบบอเนกประสงค์และผ่ านผู้ประกอบการทางร้ านค้ า
เพื่อให้บริการโครงการเร าช นะในการใช้บริการในขณะนี้ประชาช นทั่วไปสามารถลงทะเบี ยน
ผ่ านทางเว็บไซต์เพื่อนกรคุณสมบัติเบื้องต้นได้เสนอฟิล์มด้วยเหตุผลใดก็ได้
และได้มาลงทะเบี ยนในช่องทางเดียวกันกับประชาช นกลุ่มที่ต้องการนะคะ
สถานการณ์ตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการดำเนินการและตรวจสอบหลักฐานข้อมูลและข้อบกพร่องของเร าช นะเฟสหนึ่ง
เพื่อนำไปแก้ไขและตรวจสอบที่จะมีเฟสสอง

ขอบคุณข้อมูล yakdungkhaw

No comments:

Post a Comment