ข่ าวดีเงิ น อุดหนุนบุ ตรรับเ ต็ มๆ 1,200 - Yakdung Khaw

สดๆร้อนๆ

Wednesday, April 7, 2021

ข่ าวดีเงิ น อุดหนุนบุ ตรรับเ ต็ มๆ 1,200


สำหรั บหลายคน หรือว่าคนที่เป็นพ่อแม่ คงสงสัยว่า สำห รับเงิ นช่วยเห ลือเด็ กของทางรั ฐบ าล มีอะไรบ้ าง
ซึ่ง เด็ก คือ ผู้ที่มีอายุ 0-6ปี โดยกลุ่มนี้ กระท รวงพัฒนาสังค ม และคว ามมั่นคงของมนุ ษย์ (พม.) จัดให้อยู่ในกลุ่มเปร าะบ าง
สำห รับสิ ทธิช่วยเห ลือเด็ กนั้น สาม ารถขอรับร ายได้อยู่ 2 ช่องทางคือ

-เงิ นอุดหนุนเพื่อการเลี้ ยงดูเด็ กแรกเกิ ด (พ่ อแ ม่มีฐ านะย ากจน)
-เงิ นสงเคร าะห์บุ ตร (พ่อแม่มีประกั นสังค ม)
ซึ่งทั้ง 2 โค รงการ จะได้รับเงิ นช่วยเห ลือ 600 บ าท/เดือน จนกว่าเด็ กจะมีอายุครบ 6 ปี (ไม่เกินคนละ 43,200 ตลอดโค รงการ)
หากคร อบครัวไหน ที่ลงรับทั้ง 2 ช่องทาง ก็จะได้รับรวมกันทั้งหมด 1,200 บ าท/เดือน
หากคร อบครัวใด มีลู ก 4 คน จะต้องเอาสิ ทธิของพ่อ 3 คน และอีกคน ใช้สิ ทธิของแม่ ในการรับเงิ นนี้

***หากบุ ตรจากไป หรือยกบุ ตรให้คนอื่น ตามกฏหม าย / บุ ตรครบ 6 ปี จะหมดสิ ทธิ รับเงิ นต่อทันที
**หรือประกั นสังค มสิ้นสุดลง เงิ นนี้จะหมดสิ ทธิทันที
สถานที่ติดต่อ
-โค รงการเงิ นอุดหนุนเพื่อการเลี้ ยงดูเด็ กแรกเกิ ด
เทศบ าล
เขต
อบต
-โค รงการเงิ นสงเคร าะห์บุ ตร

ฝ่ายบุคค ลประจำบริษั ท
สำนักงานประกั นสังค ม

No comments:

Post a Comment