​ค่ าตอบแ​ทนพิเศ ษ ​คนละ 12,000 บ าท - Yakdung Khaw

สดๆร้อนๆ

Monday, April 12, 2021

​ค่ าตอบแ​ทนพิเศ ษ ​คนละ 12,000 บ าท


ผู้ว่าร าชการกรุงเทพมห านคร ได้อนุมั ติงบกลาง ซึ่งเป็นงบประม าณประจำปี 2564 จำนวน 1,020 ล้ านบ าท
มอบให้ข้าร าชการ ลู กจ้ างประจำ ลู กจ้ างชั่วคร าว และลู ก จ้างโค รงการ คนละ 12,000 บ าท
เป็นค่ าตอบแทนพิเศ ษ กรณีเกิ ดสาธ ารณภั ย โดยให้แต่ละหน่ วยงานเบิกจ่ ายได้ทันที

ทั้งนี้ ส่วนหนึ่งที่ กทม. ได้ติ ดสินใจเช่นนี้เป็นเพร าะเมื่อสิ้นปี 2563 คณะก รรมการจัดส รรเงิ น
ร างวัลประจำปีงบประม าณ 2563 มีมติเห็นควรไม่จัดส รรเงิ นร างวัลประจำปีงบประม าณ 2563
ให้กับข้าร าชการและลู กจ้ างเนื่ องจากสำนักงานการตร วจเงิ นแผ่นดิน (สตง.) ได้ตร วจสอบ
ร ายงานการเงิ นสำห รับปีสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย.2562 ของกทม. เกี่ ยวกับการเบิกจ่ ายเงิ นร างวัลประจำปี
ประกอบกับสภ าพก ารณ์นั้น กทม. ได้รับผลกระท บจากCV
สตง.จึงมีข้อเสนอแนะให้ กทม.พิจ ารณาจ่ ายเงิ นร างวัลประจำปี จากเงิ นงบประม าณร ายจ่ าย
ประจำปีเดี ยวกับปีที่ได้ขอรับการประเมิน พร้อมทั้งป รับป รุงแผนการดำเนินการเกี่ ยวกับการจัดส รร

และการจ่ ายเงิ นร างวัล ภายหลังดำเนินการจัดทำงบแส ดงฐ านะการเงิ น การปิ ดบั ญชีร ายรับ-ร ายจ่ าย
และการร ายงานการเงิ นประจำปีให้แล้วเสร็จก่อนจ่ ายเงิ นร างวัลประจำปีให้แก่ข้าร าชการและลู กจ้ าง
ข้อเสนอแนะดังกล่าว เป็นแนวทางที่ข้าร าชการส่วนท้ องถิ่นถือปฏิบั ติ ทำให้ กทม. ควรดำเนินการ
ให้สอดคล้ องกับข้อเสนอแนะดังกล่าว ส่งผลให้คณะก รรมการฯ มีมติเห็นควรไม่จัดส รรเงิ นร างวัลประจำ
ปีงบประม าณ 2563 ให้กับข้าร าชการและลู กจ้ าง ประกอบกับก่อนหน้านี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
น ายกรั ฐมนตรีได้มีนโยบ ายให้หน่วยร าชการต่างๆ ไปจัดส รรงบประมาณของหน่ วยเพื่อช่วยเห ลือ
ข้าร าชการเป็นค่าตอบแทนกรณีพิเศ ษช่วงเหตุก ารณ์ ด้วย
สำหรับงบกลาง เป็นงบที่ผู้ว่าฯกทม. สาม ารถนำไปใช้จ่ ายได้ ซึ่งงบกลาง ประจำปีงบประม าณ 2564 กทม.
ได้ขอจัดส รรงบไว้ 14,207,857,245 บ าท ประกอบด้วย
1.เงิ นสำรองจ่ ายทั่วไป กรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน 115,156,845 บ าท
2.เงิ นสำรองจ่ ายทั่วไป กรณีค่าใช้จ่ ายต่างๆ เกี่ ยวกับน้ำท่วม จำนวน 125 ล้ านบ าท
4.เงิ นช่วยเห ลือข้าร าชการและลู กจ้ าง จำนวน 2,700 ล้ านบ าท
5.เงิ นบำเหน็จลู กจ้ าง จำนวน 1,035 ล้ านบ าท
6.ค่ าติ ดตั้งไฟสาธ ารณะ จำนวน 100 ล้ านบ าท
7.เงิ นสำรองสำห รับค่ างานส่วนที่เพิ่มตามสัญญ าแบบป รับร าค าได้ จำนวน 10 ล้ านบ าท
8.เงิ นสำรองสำห รับค่ าใช้จ่ ายเกี่ ยวกับบุคล ากร จำนวน 320,756,400 บ าท
9.ค่ าใช้จ่ ายเกี่ ยวกับภารกิจและหรือนโยบ ายที่ได้รับมอบจากรั ฐบ าล จำนวน 3,975,618,000 บ าท
10.เงิ นร างวัลและเงิ นช่วยเห ลือ สำหรับผลการปฏิบั ติร าชการประจำปี จำนวน 1,050 ล้ านบ าท
11.เงิ นสำรองสำห รับภาระผูกพันที่ค้ างจ่ ายตามกฎหม าย จำนวน 1,500 บ าท

12.เงิ นช่วยค่ าคร องชี พผู้ได้รับบำน าญของกรุงเท พมห านคร จำนวน 220 ล้ านบ าท
13.เงิ นสำรองสำห รับจ่ ายเป็นเงิ นบำเหน็จบำนาญข้าร าชการกรุงเท พมห านคร จำนวน 2,756,326,000 บ าท
อย่ างไรก็ตาม คาดว่าเงิ นค่าตอบแทนพิเศ ษ กรณีเกิ ดสาธารณภั ย จำนวน 1,020 ล้ านบ าท จะใช้งบกลางใน
หมวดเงิ นร างวัลและเงิ นช่วยเหลือ สำห รับผลการปฏิบั ติร าชการประจำปี ที่กทม. ได้ขอจัดส รรไว้ จำนวน 1,050 ล้ านบ าท

No comments:

Post a Comment