เราชนะเฟ ส 2 ให้เงินส ดทีเดีย ว 7,000 บ - Yakdung Khaw

สดๆร้อนๆ

Sunday, April 4, 2021

เราชนะเฟ ส 2 ให้เงินส ดทีเดีย ว 7,000 บ


สำหรับเรื่องราวเราชนะ ที่ล่าสุดมีหลายๆกระแส เริ่มมีความชัดเจน มากขึ้น
แล้ว กรณี อยาก ได้ เรา ชน ะ เฟส 2 เพิ่ ม
วันนี้ น.ส.กุลยา ตันติเตมิท เปิดเผยว่าความคืบหน้า คุณสมบัติสำหรับประชาช น
กลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเราชนะ

ระหว่างวันที่ 15 – 21 ก.พ. 2564
กลุ่มดังกล่าวสามารถตรวจสอบสถาน
ถ้าผ่านคุณสมบัติได้ โดยจะได้รับวงเงินสิทธิ์ครั้งแรก จำนวน 4,000 บาท
และสามารถใช้จ่ายวงเงินสิท ธิ์ดั งกล่าวผ่าน
Smart Card ผ่านผู้ประกอบการร้ๅนค้ๅ

ผู้ให้บริการที่เข้าร่วมโครงการฯ จะสามารถทราบผลการคัดกรองคุณสมบัติ
ได้ในวันที่ 11 มี.ค. 2564 เนื่องจากอยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องในฐานะ

ทั้งที ปร ะช า ช นหลาย ๆ คน
เสนอความคิดเห็นว่า หากมีเราชนะรอบ 2 อยากให้โอนจ่ๅ ยทีเดีย วเล ย 7,000
ไม่ต้องรอจ่ๅ ยเป็นอๅทิตย์ ซึ่งคงต้องรอติดตามกันว่าจะเป็นอย่างไร หากมีเราชนะรอ บ 2

แต่ต้องรอลุ้นว่าทางรั ฐ บ า ลจะเห็นด้วยหรือไม่นั่นเอง

No comments:

Post a Comment