2 ร าศีเต​รี ยม​ร วย - Yakdung Khaw

สดๆร้อนๆ

Friday, April 23, 2021

2 ร าศีเต​รี ยม​ร วย


มีโ ชครั บสงก ร านต์ สำ หรับ 2 ร าศี มีเกณฑ์ได้รับข่ า วดีทั้งในเ รื่องงานและโ ชคล าภ สิ่งใดเคยติดขัด
พ้นสง ก ร านต์ 2564 ไปแ ล้ วชีวิตดีขึ้นมาก หมอ ช้าง อาจ ารย์ ทศพร ศรีตุลา บอกกับไทยรั ฐออนไลน์ ว่า 2 ร าศีต่อไปนี้มีเก ณฑ์ที่บอกมา
ร าศีเมถุน 15 มิ.ย.-16 ก.ค.

เรื่องแ รกเลยคือ เ รื่อง ข องโ ช ค ล า ภ ใครที่เกิ ดร าศีเมถุนนั้น มีลุ้น เรื่องของก ารถูกร างวัลได้โ ชคได้อะไรมาอย่ างฟลุกๆ
ไม่ค าดฝัน แต่ต้องย้ำว่า ขอใ ห้สงกร านต์ไ ปแล้ว จังหวะด ว งดาวโ ช คล าภจะยิ่งมีพลังเ ป็นอย่ างมา กหรือว่าชาวร าศีเมถุน
ที่เรียก ว่าขยันทำงานมาก่อนหน้ านี้ จะเ ริ่มมีข่ าวดีในเรื่ องของก ารเงิ นเข้ ามา
ไม่ว่าจะเป็นส่ วนแบ่ง หรือ บ างค นจะมีก ารปรับในเ รื่องข องเ ข าเรี ยกว่า สวั สดิก าร เรื่องของความมั่นคงทางก ารเงิ นเรื่องร ายได้
เรื่ องร า ยได้ประ จำอะไร ต่ างๆ ไปใ นทิศทาง ที่ดีขึ้ นด้ วย
แต่ต้อง ฝากนิ ดหนึ่งว่าด ว งคน มีโ ชค อย่ าลืมส ง กร านต์นี้หาเว ลาในเรื่อ งของก ารไปบริจ าคทำบุญ ปล่ อยนกปล่ อยปลา
ทำบุญ กับโรง พย าบ าล สิ่งเหล่า นี้ จะยิ่งเป็นก ารช่ ว ยเส ริมด วงชะต า ในทางที่ดีให้กับชาวร าศีเมถุน หรือในเรื่องของก ารเส ริมด วงอีกหนึ่งวิธี
ก็คื อก ารเ ลือกตัวเล ข ในท้ ายเ บอร์โทรศัพท์ข องคุณให้เป็ นเลขมงคลและตรงกับร าศีเกิ ดของคุณ สำหรับร าศีเมถุนนั้นจะแนะนำก็คือ 48 และ 2 นั่นเอง
ร า ศีเมษ 14 เ ม.ย.-14 พ.ค.

ร าศีเ มษก่อนห น้ า นี้ก า รเงิ น พ ลิกผันมากจริงๆ ตั้งแต่ต้นปีแล้ว ร าศีเมษเป็นร าศีที่ร ายจ่ ายหนัก ในเดือนเมษายนนี้ก็ยังหนัก
แต่ข่ าวดีก็คื อ ว่าพอพ้นส งกร านต์ไปแล้ว เข้ าปีให ม่ไทยแล้ว ชาว ร าศีเม ษจะเป็น ร าศีที่เรียกว่าก ารเงิ นจะปังมาก
โอ ก าสได้เงิ นได้โ ชคได้ อะไรมาอ ย่ างไม่ค า ดฝัน มีเ ข้ ามาแถมในเรื่อ งของร า ยได้ของคุณด้วย ก็จะลงตัวมากขึ้น ดังนั้น ใครที่เคยบ่นว่า
ก่อ นหน้ านี้หมุนเงิ นไม่ทั น มีแต่ร ายจ่ าย อันนี้ต้ องบ อกใ ห้เลยว่าใ ห้เตรี ยมให้พร้อม
ข่ าวดีเรื่องขอ งก ารเ งิ น ร ายได้พิเศษร ายได้จร มีเข้ ามาเย อะแน่ นอน

No comments:

Post a Comment