เตรียมลุ้ นโคร งการเร าช นะ รอบ2 - Yakdung Khaw

สดๆร้อนๆ

Thursday, April 8, 2021

เตรียมลุ้ นโคร งการเร าช นะ รอบ2


เมื่อไม่นานมานี้ทางด้ านของ น.ส.กุลย า ตันติเตมิท เปิ ดเผยว่าความคืบหน้าการคัดกรองคุณสมบัติสำหรับประชาช น
กลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเ ศษที่ลงทะเบี ยนเข้าร่วมโครงการเร าช นะระหว่างวันที่ 15 21 ก.พ. 2564

ประชาช นก ลุ่มดังกล่าวสาม ารถต รวจสอบสถ านะการคั ดกรองคุณสมบั ติได้ ทางเว็ บไซ ต์ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
โดยจะได้รับวงเงิ นสิ ทธิ์ครั้ งแรก จำนวน 4,000 บ าท
ในวันที่ 5 มี.ค. 2564 และสามารถใช้จ่ ายวงเงิ นสิ ทธิ์ดังกล่า วผ่านบั ตรปร ะจำตัวประชาช น แบบอเน กปร ะสงค์ Smart Card
ผ่ านผู้ประกอบการร้ านค้ าและผู้ให้บริการที่เข้าร่วมโ ครงการฯ จะสามารถทร าบผลการคั ดกรองคุณสมบั ติได้ในวันที่ 11 มี.ค. 2564

และจะมีการโ อนวงเงิ นสิ ทธิ์ให้กับผู้ที่ผ่ านการคั ดกร องคุณสมบั ติ ในวันที่ 12 มี.ค. 2564
เนื่ องจากอยู่ระหว่ างดำเนิ นการตร วจสอบความถูกต้องในฐ านข้อมูลของผู้ขอสล ะสิ ทธิ์ดังกล่ าว
ซึ่งประชาช นต่างเสนอความคิดเห็นว่า หากมีเร าชนะรอบ 2 อย ากให้โอนจ่ ายทีเดี ยวเลย 7,000 ไ ม่ต้องรอจ่ ายเป็นอาทิ ตย์

ซึ่งคงต้องรอติ ดต ามกันว่าจะเป็นอย่ างไร หากมีเร าช นะรอบ 2 ซึ่งแ น่นอนว่าประชาช นนั้นอย ากได้เงิ นสดกันอย่ างแน่นอน
แต่ต้องรอลุ้ นว่าทางรั ฐบ าลจะเห็ นด้ วยหรือไ ม่นั่นเอง

No comments:

Post a Comment