2 กลุ่มเร าช นะนี้รับเ งิ น สด - Yakdung Khaw

สดๆร้อนๆ

Friday, April 9, 2021

2 กลุ่มเร าช นะนี้รับเ งิ น สด


กระทรวงการคลัง เปิ ดเผยความคืบหน้าการประกาศผลการทบทวนสิทธิ์ ของประชาช นที่ขอทบทวนสิทธิ์
เรื่องการเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 แห่งกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม การเป็นเจ้าหน้าที่

หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นใดในหน่วยงานของรั ฐ ข้าราชการการเมือง ผู้รับบำนาญ หรือเบี้ยหวัดจากส่วนร าชการ
หรือการเป็นผู้มีเงิ นฝากเกินเกณฑ์ที่กำหนดรวมถึงผู้ที่มีเงินได้พึงประเมินปีภาษี 2562 เกินกว่าเกณฑ์ที่กำหนด
และได้ยื่นแบบแสดงร ายการภาษีเงิ นได้บุคคลธรรมดาของปีภาษี 2563 แล้ว ระหว่างวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 8 มีนาคม 2564
ที่ได้แสดงความประสงค์ขอทบทวนสิทธิ์ทางเว็บไซต์ www.เร าช นะ.com ว่า
ประชาช นกลุ่มดังกล่าวสามารถตรวจสอบผลการทบทวนสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป
สามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้ทางเว็บไซต์ www.เร าช นะ.com หรือ Call Center ของธนาคารกรุงไทย

จำกัด มหาช น หมายเลขโทรศัพท์ 0 2111 1122 โดยผู้ที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติจะได้รับการโอนวงเงิ นสิทธิ์ จำนวน 7,000 บ าท
ในวันที่ 25 มีนาคม 2564 และสามารถใช้จ่ายวงเงิ นสิทธิ์ดังกล่าวผ่านแอปพลิเคชัน เป๋าตัง
ผ่านผู้ประกอบการร้ านค้ าและผู้ให้บริการที่เข้าร่วมโครงการ
กระทรวงการคลัง ได้รับเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตของผู้ประกอบการร้ านค้ า ผู้ให้บริการที่เข้าร่วมโครงการเร าช น ะ
และโครงการคนละครึ่ง รวมถึงประชาช น โดยพบพฤติกร รมการใช้จ่ายวงเงิ นสิทธิ์ ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
เช่น การแลกวงเงิ นสิทธิ์เป็นเงินสด การขึ้น ร าคาสินค้าอย่ างไม่เป็นธรรม เป็นต้น
ซึ่งกระทรวงการคลังได้เร่งรัดดำเนินการติดตามและตรวจสอบการกระทำทุจริตในโครงการต่าง ๆ รวมถึงประสาน

ทั้งนี้ ขอความร่วมมือ กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการดำเนินการดังกล่าว
โดยหากตรวจสอบพบว่า มีการกระทำผิดเงื่อนไขจริง จะระงับการใช้เครื่องรูดบัตรอิเล็กทรอนิกส์ เครื่อง EDC
หรือ แอปพลิเคชัน ถุงเ งิน ของร้ านค้า และดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป

No comments:

Post a Comment