​ด่วนวิธีรับเงิ น​สะสม 3,000 ก่​อนห​ม​ดเขต - Yakdung Khaw

สดๆร้อนๆ

Friday, April 9, 2021

​ด่วนวิธีรับเงิ น​สะสม 3,000 ก่​อนห​ม​ดเขต


ดร.รัชด า ธนาดิเรก รองโฆษกรั ฐบ าล เปิ ดเผยว่า วันนี้ถึง 11 เมษ ายน 2564 ได้ประก าศผลผู้ที่ขอท บทวนสิ ทธิ์
โคร งการ ม33เร ารักกั น”ทาง เว็ บไซ ต์ ม33เร ารักกั น.com ผู้ที่ได้รับเงิ นสิ ทธิ์ สาม ารถยืนยันตัวตนผ่ านแอ ปฯ เป๋ าตั ง

ได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 พ.ค. 2564 โดยสาม ารถสอบถามร ายละเอี ยดเพิ่มเติม ได้ที่ สา ยด่วนประกั นสังค ม โทร.1506 หรือ โทร. 02-111-1122
ด้ านนายสุช าติ ชมกลิ่น รั ฐมนตรีว่าการกระทร วงแร งงาน ได้ออกมาย้ำอีกครั้งว่าโค รงการ “ม33เร ารักกั น” นั้น

สาม ารถตร วจสอบผลการท บทวนสิ ทธิ์ได้แล้วตั้งวันนี้ถึง 11 เมษ ายน 2564 ตั้งแต่เวลา 06.00 – 23.00 น.
ผ่ านเ ว็บไ ซต์ ม33เร ารักกั น.com คลิกที่ปุ่มตร วจสอบสถ านะ
ผู้ประกั นตนที่ได้รับสิ ทธิ์ โคร งการม33เร ารักกั น” ให้เข้าไปดำเนินการกดใช้สิ ทธิ์ และ

“ยืนยันตัวตน” ตั้งแต่วันนี้ เพื่อรับเงิ นสะสมจำนวน 3,000 บ าท

No comments:

Post a Comment