เต รียมเฮ เร า ช นะ อีก 32.5 ล้า นค น - Yakdung Khaw

สดๆร้อนๆ

Wednesday, April 7, 2021

เต รียมเฮ เร า ช นะ อีก 32.5 ล้า นค น


ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สศค. ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิ ดเผยว่า ณ

วันที่ 5 เม.ย.64 มีผู้ใช้สิทธิ เร าช นะ รวม 32.5 ล้านคน คิดเป็นมูลค่าการใช้จ่ายหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ 190,488 ล้านบ าท
ซึ่งเป็นการใช้จ่ายผ่ านร้ านธงฟ้า ร าค าประหยัด ที่มีแอปพลิเคชัน ถุงเงิ น ร้ านค้ าคนละครึ่งที่เข้าร่วมโครงการเร าช นะ
รวมถึงร้ านค้ าและผู้ให้บริการที่ลงทะเบี ยนเข้าร่วมโครงการกว่า 1.3 ล้านกิจการ

1.ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ 13.7 ล้านคน ใช้จ่ายตั้งแต่วันที่ 5 ก.พ.64 รวม 71,691 ล้านบ าท
2.กลุ่มที่อยู่ในฐานข้อมูลแอปฯ เป๋าตัง ทั้งจากโครงการเร าเที่ยวด้วยกันและคนละครึ่ง และกลุ่มที่ลงทะเบี ยนผ่ านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com 16.8 ล้านคน
ซึ่งใช้จ่ายตั้งแต่วันที่ 18 ก.พ.64 รวม 107,178 ล้านบ าท

3.กลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศ ษ ที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติแล้ว 2 ล้านคน
มียอดใช้จ่ายตั้งแต่วันที่ 5 มี.ค.64 รวม 11,619 ล้านบ าท.

No comments:

Post a Comment