3 วั​นนี้ ทำมาค้ าขึ้น คิ​ดสิ่งใด​ก็ส​มหวัง - Yakdung Khaw

สดๆร้อนๆ

Friday, April 23, 2021

3 วั​นนี้ ทำมาค้ าขึ้น คิ​ดสิ่งใด​ก็ส​มหวัง


อันดับ 3. คนเกิ ดวันเสาร์

ท่าน ดว งจากไม่เคยมีวั น หนึ่ง กลับมีขึ้น มามักจะใช้เ งินไม่เป็นเหมือนที่เขาว่าสิ
บล้ อถูกหวยให้ ระวังนิสัยเห ลิงตัวเ อ งให้ดีตอ นมีไม่รู้จักกเก็บจักออมมีกี่ล้านก็ไม่เหลือช่วงเวลา
ไปคุณมีเกณ ฑ์ได้ลา ภ ก้อ นใหญ่จากตัวเลข มีโอกาสได้ รับร าง วัลหลายเเสนบ าท
ดว งชะต าเป็นคนอาภั พเรื่อง ญาติพี่น้ องไปขอควา มช่วย
เหลื อ อะไรมักไ ม่ค่อยได้แ ต่พอเริ่มมีเริ่มเ ก็บญาติ มักช อบมาเบียดเบียนมายืมมาขอ
ทั้งที่ต อนเร าลำ บ ากบ ากห น้าไปหาไปขอค วามช่วย เหลือไปยืมกลับพูดจาเสียด สีแขวะเร า
อย่ างไม่ใ ยดีอย่ างกับไม่ใช่ญาติช่วงชี วิ ตจะสบ ายได้ต้องลำบ าก 3 ค รั้งและจงระวังให้หนัก
อันดับ 2. คนเกิ ดวัน จันทร์

คนเกิ ด วันนี้ส่ วนมากจะรูปร่ างหน้าต าดีแต่อาภัพ จะสบ ายต้อ งย้ ายที่อยู่เพร าะอยู่บ้ านเกิ ด
ที่เดียว จะเจริ ญย า กต้องไ ปมากับ อีกที่ชี วิตถึงจะเจริญชะต ามักดลให้พบเจอ
ผู้ค นมากห น้าหลาย ต าเจ้าชู้ระวังเรื่องไปผิดผั วผิดเ มียคนอื่ นมีเกณฑ์ไ ด้ลาภ
ก้อนใหญ่จากตัวเ ลขและการ ร่วมลุ้นโช คจากกา รตัดฉลากส่งลุ้ นร างวัลมีเก ณฑ์
จะได้ร างวัลเ ป็ น บ้ านหรือรถมูล ค่ า หลายล้านบ าท
อันดับ 1. คนเกิ ดวันอาทิตย์

ด ว งชะต ามักจะพาล พบคนไ ม่ดีซะมาก พ รรคพวกเพื่อ นฝูงไม่ดีจะเยอะกว่าที่ดีให้
ระวั งเรื่อง การคบกันใ ห้มากโบร าณท่าน ว่า คบคนพาลคน พาลพาไปหาผิดแยก
ให้ออกระห ว่างเพื่ อนกับงานไม่งั้นชะต าชี วิตท่านเจ ริญย ากร ว ยย าก บอกเล ย
เพ ร าะดว งท่านโ ดยป กติหา กพบพาลเพื่ อนดีจะ หนุนจะดึงกันไปทำมาหากินที่ ดีอยู่แล้วอย่ าคบเพื่อนที่ชวนกันไปทำผิด
ลึกท่านเป็ นคนจิตใจดีไม่ ค่อยมีอัน ตร า ยต่ อใครจริงใจ กับเพื่อนฝูงชะต าชีวิตจะร ว ย
ได้ต้องผ่า นความ ลำบ า กหลาย ครั้ งเป็น บททดสอ บสุขภาพระวังเรื่องการกินและน้ำหนักไว้หน่อยอาจทำให้ป่ ว ยไม่สบ ายได้

No comments:

Post a Comment