ร ายละเอีย ดค นละค รึ่ งเฟ ส3 - Yakdung Khaw

สดๆร้อนๆ

Friday, April 9, 2021

ร ายละเอีย ดค นละค รึ่ งเฟ ส3


น.ส.กุลย า ตันติเต มิท ผู้อำน วยการสำนักงานเศ รษฐกิจการค ลัง (สศค.)

โฆ ษกกระท รวงการคลัง กล่ าวถึงความคื บหน้าโค รงการค นละค รึ่งเ ฟส 3
ว่าผู้เคยได้รับสิ ทธิอยู่แล้วไม่ต้องลงทะเบี ยนใ หม่ โดยระบบจะเชื่ อมต่อด้วย

การให้ยืนยั นตัวตนก่อนใช้งา น อีกทั้งขณ ะนี้อยู่ระหว่างการพิจ ารณาขย าย
สิ ทธิการใช้จ่ าย ไปจนถึงการให้สิ ทธิการใช้จ่ ายเพิ่ มเติม

คร อบคลุ มทั้งร้ านค้ ารวมถึงบริการข นส่งสาธ ารณะ

No comments:

Post a Comment