ด่ว น 4 กลุ่มนี้เปลี่ยนวันโอนเงิ น - Yakdung Khaw

สดๆร้อนๆ

Saturday, April 3, 2021

ด่ว น 4 กลุ่มนี้เปลี่ยนวันโอนเงิ น


วันนี้ (1 เม.ย.) กรมบัญชีกล าง กระทรวงการคลัง โพสต์ข้อความผ่ านเฟซบุ๊ก
กรมบัญชีกล าง The Comptroller General’s Department

แจ้งว่าในวันที่ 9 เมษายน 2564 จะโอนวงเงิ นตามร ายก ารต่อไปนี้ทั้งหมด….
เปลี่ยนวันโอนเ งินมีทั้งหมดดังนี้……
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (ปกติจ่ายภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน)
เบี้ยความพิการ (ปกติจ่ายภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน)

เ งินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็ กแร กเ กิด (ปกติจ่ายภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน)
เงิ นค่ าป่วยการอาสาส มัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้ าน (อสม.) และอาสาสมั ครสาธารณสุข (อสส.)
(ปกติจ่ายภายในวันที่ 15 ของทุกเดือน)

ทั้งนี้ เนื่องจากวันที่ 10 เมษายน 2564 และวันที่ 15 เมษายน 2564 ….
ตรงกับวันหยุดสงกร านต์ จึงจ่ ายเงิ นวันที่ 9 เมษายน 2564 แทน…

No comments:

Post a Comment