ด่ว น 4กลุ่มนี้เต รีย มกดเงิ นเลย - Yakdung Khaw

สดๆร้อนๆ

Monday, April 5, 2021

ด่ว น 4กลุ่มนี้เต รีย มกดเงิ นเลย


เป็นอีกหนึ่งข่าวดีสำหรับเงิ นช่วยเหลือเดือนเมษานี้ ตามที่กรมบัญชีกลางได้ออกมาแจ้งถึงกำหนดการ การจ่ายเงิ นเบี้ ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ เบี้ ยความพิก าร และเงิ นอุดหนุนเด็ กแรกเกิ ด โดยปกติจะจ่ายเงิ นภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน เนื่องจากวันที่

10 เม.ย 2564 ตรงกับวันหยุดสงกรานต์เลื่ อนจ่ายเงิ นเร็วขึ้นจากกำหนดการเดิมเป็นจ่ายเงิ นวันที่ 9 เม.ย. 2564
โดยข้อมูลการจ่ายเงิ นแต่ละกลุ่ม มีดังนี้
เบี้ยผู้สูงอายุ
อายุ 60-69 ปี ได้เงิ น 600 บ าท
อายุ 70-79 ปี ได้เงิ น 700 บ าท
อายุ 80-89 ปี ได้เงิ น 800 บ าท
อายุ 90 ปี ขึ้นไป ได้เงิ น 1,000 บ าท

กลุ่มผู้พิก าร
อายุต่ำกว่า 18 ปี ได้เงิ น 1,000 บ าท
ผู้พิก ารที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ ได้รับเบี้ ยความพิก าร เงิ นเข้าบัญชี 800 บ าท บวกเงิ นพิเศ ษ 200 บ าท
(เงิ นเข้าประมาณ 22 เมษายนนี้)
ผู้พิก ารทั่วไป ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ ได้เงิ น 800 บ าท
กลุ่มเด็ กแรกเกิ ด พ่ อแ ม่จะได้เงิ นอุดหนุนเด็ ก 600 บ าท ต่อเด็ ก 1 คน

นอกจากนี้ รวมไปถึงเงิ นค่ าป่วยการอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้ าน (อสม.) และอาสาสมัครสาธารณสุข (อสส.)
ปกติจ่ายภายในวันที่ 15 ของทุกเดือน แต่เนื่องจากวันที่ 15 เม.ย. 2564 ตรงกับวันหยุดสงกรานต์ เลื่อนจ่ายเป็นจ่าย
เงิ นวันที่ 9 เม.ย.2564 เช่นกัน
ขอบคุณข้อมูลจากเพจ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 กรมประชาสัมพันธ์

No comments:

Post a Comment