เห็นด้วยจ่ายเงิ นชดเชยเดือนละ 500 บ าท - Yakdung Khaw

สดๆร้อนๆ

Saturday, April 3, 2021

เห็นด้วยจ่ายเงิ นชดเชยเดือนละ 500 บ าท


เ มื่อวันที่ 30 มีนาคม เพจ สำนักประชาสั มพันธ์เข ต 7 กรมประช าสัมพั นธ์
ได้โพสต์ข้อความระบุว่า อสม.เฮ อนุมั ติแล้ว เงิ นชดเ ชยเ สี่ย ง CV อีก 3 เดือน เม.ย.-มิ.ย.
นายอนุชา บูรพชั ยศรี โฆษกประจำสำ นักนายกรั ฐมนตรี เผยว่า คณะรั ฐมนตรี เห็นชอบโครงการค่ าตอบแทน

เยี ยวย า ชดเ ชยและเ สี่ย ง ภั ย สำหรับการปฏิบั ติงานของอาสาสมั ครสาธารณสุขประจำห มู่บ้ าน (อสม.)
ในการเฝ้ าร ะวัง ป้องกั นและค วบคุม CV ในชุมช น เป็นระยะเว ลา 3 เดือน
เดื อนละ 500 บ าท (เม.ย. ถึง มิ.ย.2564) กรอบวงเงิ นรวมไ ม่เกิน 1,575 ล้านบ าท
เพื่อสนั บสนุน บทบ าทของ อสม. ในการสื่ อส าร ให้ความรู้ สร้ างความเ ข้าใจเกี่ ยวกับวั คซีน CV

รวมถึงสำรวจ และติ ดต ามอาการประชาช นกลุ่มเป้ าหม ายที่ได้รับวั คซี นในชุ มช น
รวมทั้งบทบ าทของ อสม. ในการเฝ้าระวั งป้องกันคว บคุม CV
ช่วยเห ลือฟื้ นฟูทางด้า นจิตใจแก่ประชาช นในระดั บห มู่บ้ าน ชุมชน พัฒ นาประชาช น ชุมช น
ในการสร้ างวิถีชี วิตใ หม่ เพื่อป้องกัน CV โดยมีกลุ่มเป้ าห มาย ได้แก่
อสม. 1,039,729 คน และ อสส. 10,577 คน รวมทั้งสิ้ น 1,050,306 คน
ที่มีสิ ทธิรับค่ าป่ วยการในการปฏิบั ติหน้ าที่ ในที่ประชุม ครม. ยังกำชับให้กระทร วงสาธารณสุข
เร่งฉี ดวัค ซี น CV ให้ค รอบค ลุม อสม. และ อสส. ทุกร าย เพื่อลดความ เ สี่ ย ง ในการปฏิบั ติหน้ าที่ด้วย

วันจ่ ายค่ าตอบแทน
โดยผู้ที่เป็น อสม หรือ อสส จะได้รับคนละ 500บ าทต่อเดือน
ในรอบเดือน เมษ ายน ถึง มิถุน ายน 64 รวมรั บคนละ 1,500 บ าท

No comments:

Post a Comment