เดือนเมษาย นได้รับสิท ธิ์อี กเพียบ - Yakdung Khaw

สดๆร้อนๆ

Wednesday, April 7, 2021

เดือนเมษาย นได้รับสิท ธิ์อี กเพียบ


เพจ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 กรมประชาสัมพั นธ์ ได้โ พสต์ข้อคว ามระบุว่า

ล่าสุด บั ตรสวั สดิการแห่งรั ฐ เดื อนเ มษ ายน 2564
ความช่ วยเหลื อในบั ตรสวั สดิการแห่งรั ฐหรือบัต รค นจ น 6 ร ายการดังต่อไปนี้
สำหรั บเดื อนเมษ ายน สาม ารถ รูดซื้ อสินค้ าได้ต ามปกติ 200-300 บ าท

และสำหรับคว ามคื บหน้า การเปิ ดลงทะเบี ยนบั ตรค นจ น
เพจ สวั สดิการ ทันข่ าว ได้โพ สต์ข้อความระบุว่า สิ ทธิทุกสิ ทธิใน
บัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ ยังใช้ได้ตาม ปกติทุกๆเดื อน
ส่วนการเ ปิดรับล งทะเบี ยนทำบั ตรสวัส ดิการฯรอบใ หม่

ยังต้องติ ดตามข่ าวส ารหลังจบโค รงการ เร าช นะ เงิ นเร าช นะหมดเ ขต 31 พค 64

No comments:

Post a Comment