ร าคาทองข ยับขึ้นไม่ห ยุด - Yakdung Khaw

สดๆร้อนๆ

Wednesday, April 7, 2021

ร าคาทองข ยับขึ้นไม่ห ยุด


สำหรับร าค าท องคำปร ะจำวันนี้ 7 เม.ย.2564 สมาคมค้ าทองคำ ประก าศร าค าซื้ อข ายครั้งแร กของวัน
ขยั บขึ้น 50 บ าท เมื่อเที ยบกับร าค าสุดท้ ายวันที่ 6 เม.ย.ที่ผ่ านมา ทอ งรูปพ รรณข ายออกที่บ าทละ 26,250 บ าท

ตามข้อมูลล่าสุดจากเว็ บไ ซต์ เมื่อเวลา 09.27 น.ที่ผ่านมา ทองคำแท่ง 96.5 เป อร์เซ็ นต์ ในประเทศ
รับซื้ ออยู่ที่บ าทละ 25,650 บ าท ข ายออกที่ร าค าบ าทละ 25,750 บ าท ตามประกาศครั้ งล่าสุด
ขณะที่ทองรูปพร รณ 96.5 เป อร์เซ็ นต์ รับซื้ ออยู่ที่บ าทละ 25,180.76 บ าท ร าค าข ายออกบ าทละ 26,250 บ าท
ขณะที่ร าค าทองคำตลาดโลก (Gold Spot) อยู่ที่ 1,737.50 เหรียญสหรั ฐ/ออนซ์

สรุปร าค าทองคำ วันที่ 7 เม.ย. 2564
ประก าศครั้ งที่ 1
ท องแ ท่ง
– รับซื้ อ บ าทละ 25,650 บ าท
– ข ายออก บ าทละ 25,750 บ าท

ท องรูปพร รณ
– รับซื้ อ บ าทละ 25,180.76 บ าท
– ข ายออก บ าทละ 26,250 บ าท
อย่ างไรก็ตาม สำห รับใ ครที่อย ากข ายทอง รีบเข้ าร้ านท องกันเลยจ้า

No comments:

Post a Comment