ข่าว ดีกลุ่มนี้เตรีย ม รับเงิ นสด - Yakdung Khaw

สดๆร้อนๆ

Wednesday, April 7, 2021

ข่าว ดีกลุ่มนี้เตรีย ม รับเงิ นสด


จากกรณี ครม.มีมติเห็ นช อบโ ครงการ ม.33 เร ารักกัน เยี ยวย าผู้ประกันตนปร ะกันสังคมมาตร า 33
เป็นวงเ งิน 4,000 บ าท ใช้จ่ ายผ่านแอ ปฯ เป๋าตัง นั้น ล่าสุด ทางด้าน น.ส.อนุสรี ทับสุวร รณ

ประ ธานคณะอนุกร รมาธิการศึ กษาเชิ งนโยบ ายและกฎหม ายแร งงาน และโ ฆษกคณะกร รมาธิการ (กมธ.) การแ รงงาน ได้เปิ ดเผ ยว่า
หลังจากรั ฐบ าลเ ปิดโค รงการ ม33เร ารักกัน ให้ผู้ประกันตนตามมาตร า 33 ในระบบป ระกันสังคม
ลงทะเบี ยนรับสิ ทธิ ในแอ พพลิเคชั่ น เป๋าตัง
งว ดแ รกมาตั้งแต่วันที่ 22 มี.ค.
งว ดที่ 2 วันที่ 29 มี.ค.
งว ดที่ 3 วันที่ 5 เม.ย.

และง วดสุดท้ ายวันที่ 12 เม.ย.
งว ดละ 1,000 บ าทจนครบ 4,000 บ าท ซึ่งข้ อมูล ณ วันที่ 5 เม.ย.
มียอดใช้จ่ายแล้วจำนวน 10,356,637,330.18 บาท มีผู้ใช้จ่าย จำน วน 6,596,376 คน
แต่ขอเตื อนไปยังผู้ปร ะกันตน ร้ านค้ า โป รดอย่ าหลงเชื่ อโฆ ษณาเชิ ญชวนที่ทำ

ผิ ดเงื่ อนไขโดยไม่มีการใช้จ่ ายซื้ อสินค้ า หรือแล กเป็นเงิ นสด เพร าะนอกจากจะถูกพ่ อค้ าหัวใสหั กเป อร์เ ซ็นต์แล้ว
ทำให้ได้ไม่เต็ มเม็ ดเต็ มหน่ วย และถือว่าเข้ าข่ ายทุจริ ตซึ่งอาจจะถูกตั ดสิ ทธิและถู กดำเ นินคดีอีกด้วย น.ส.อนุสรี กล่าว.

No comments:

Post a Comment