กระเเส ต อบกลั บดีมาก มีเกณฑ์ใ ห้ต่อไห ม - Yakdung Khaw

สดๆร้อนๆ

Thursday, April 8, 2021

กระเเส ต อบกลั บดีมาก มีเกณฑ์ใ ห้ต่อไห ม


เร าช นะ จากเห ตุสถานการณ์ มีการแพ ร่ระบาดระลอกให ม่ ส่งผลกระทบต่อประชาช นที่ประสบความลำบากในการดำรงชีพทุกพื้นที่
ทั่วประเทศ เพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาช น ซึ่งโครงการ เร าช นะ ได้จัดสรรวงเงิ นช่วยเหลือค่าครองชีพ สูงสุด 7,000 บ าทต่อคน

ระยะเวลาโครงการ ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 รับเงิ นทุกสัปดาห์
และสะสมสิทธิใช้จ่ายถึงสิ้นสุดโครงการตามที่ น างส าวกุลย า ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง
เปิ ดเผยไว้ว่า ประชาช นทั่วไปที่สละสิทธิ์ด้วยเห ตุผล กลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน และได้มาลงทะเบี ยนในช่องทาง

เดียวกันกับประชาช นกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศ ษ ระหว่างวันที่ 15 21 กุมภาพันธ์ 2564
จะทราบผลการคัดกรองคุณสมบัติได้ตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป
และจะมีการโอนวงเงิ นสิทธิ์ จำนวน 5,000 บ าท ให้กับผู้ที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติเพื่อใช้จ่ายผ่านบัตรประจำตัวประชาช นแบบอเนกประสงค์ (Smart Card)

ตั้งแต่เมื่อวานหรือวันที่ 12 มีนาคม 2564 ซึ่งประชาช นกลุ่มดังกล่าวสามารถตรวจสอบผลการคัดกรองคุณสมบัติได้ทางเว็บไซต์
www.เร าช นะ.com หรือ Call Center ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หมายเลขโทรศัพท์ 0 2111 1122

No comments:

Post a Comment