ไทม์ไล น์เร าช นะล่ า สุด - Yakdung Khaw

สดๆร้อนๆ

Friday, April 9, 2021

ไทม์ไล น์เร าช นะล่ า สุด


ในส่วนของผู้ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติจะได้รับการโอนวงเงิ นสิทธิ์ จำนวน 7,000 บ าท
และสามารถใช้จ่ายวงเงิ นสิทธิ์ผ่านบัตรประชาชนแบบอเนกประสงค์ Smart Card

ได้ที่ผู้ประกอบการร้ านค้ าหรือผู้ให้บริการที่เข้าร่วมโครงการฯ
ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 31 พฤษภาคม 2564นอกจากนี้ โฆษกกระทรวงการคลัง ได้เน้นย้ำว่า
สำหรับประชาช นกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศ ษ ซึ่งเป็นผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงที่ไม่สามารถเดินทางออกจากที่พักอาศัยได้
และจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือ จากหน่วยรับลงทะเบี ยนเคลื่อนที่ ที่ลงทะเบี ยนเข้าร่วมโครงการฯ ระหว่างวันที่ 27 มีนาคม 9 เมษายน 2564
จะทราบผลการคัดกรองคุณสมบัติได้ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2564
เป็นต้นไปกระทรวงการคลัง ได้รับเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต ของผู้ประกอบการร้านค้า
ผู้ให้บริการที่เข้าร่วมโครงการเร าช นะ รวมถึงประชาช น ที่มีพฤติกร รมการใช้จ่ายวงเงิ นสิทธิ์

ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เช่น การแลกวงเงิ นสิทธิ์เป็นเงิ นสด การขึ้นร าค าสินค้าอย่ างไม่เป็นธรรม เป็นต้น
ซึ่งกระทรวงการคลัง ได้เร่งรัดดำเนินการติดตาม และตรวจสอบการกระทำทุจริตในกรณีต่าง ๆ รวมถึงประสานขอความร่วมมือกระทรวงพาณิชย์
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการดำเนินการดังกล่าว โดยหากตรวจสอบพบว่า
มีการกระทำผิดเงื่อนไขจริง จะระงับการใช้เครื่องรูดบัตรอิเล็กทรอนิกส์ เครื่อง EDC)
หรือแอปพลิเคชัน ถุงเงิ น ของร้ าน ค้ า และดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป
ดังนั้น กระทรวงการคลัง ขอความร่วมมือประชาช น ในการรักษาสิทธิ์ของตนเอง

และขอให้ผู้ประกอบการร้ านค้าและผู้ให้บริการที่เข้าร่วมโครงการ ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขของโครงการ
ทั้งนี้ ประชาช นที่พบเห็นพฤติกร รม ที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของโครงการ สามารถแจ้งเบ าะแส
รวมถึงส่งหลักฐานการกระทำผิดเงื่อนไข ทางไปรษณีย์มาที่สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 หรือ ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ e-Mail ของโครงการเร าช นะที่ wewinfpo.go.th

No comments:

Post a Comment