​วันห​ยุ​ดเดื ​อนพฤษ​ภาค ​ม - Yakdung Khaw

สดๆร้อนๆ

Friday, April 23, 2021

​วันห​ยุ​ดเดื ​อนพฤษ​ภาค ​ม


ปฏิ ทิน “วันหยุ ด” เดือ นพฤษภาค ม 2564 “ภ าครั ฐ-เ อกช น” ห ยุดวันไห นบ้ าง เช็ กเ ลย!
แม้ในเดือนพฤษภาค มที่รอจ่อ คิวอยู่จะไ ม่มีช่ วง วั นหยุ ดย าวต่อเ นื่ อง อย่ างเดือนเมษายนที่กำลังจะผ่ านพ้นไป

แต่ก็ยังมีวั นหยุดเล็กน้อย ให้ได้พอห ายใจสักเฮื อกห นึ่ง ก่อนจะ กลับไ ป สู้ต่อกับก ารทำงาน
“ประ ชาชาติธุรกิจ” จึงร วบรวมวันห ยุดในช่ วงเดือนพฤษภาค ม มาให้ป ระชาช นได้เช็ กล่ วงหน้ า
ก่ อนวางแ ผนทำสิ่ งต่ าง ๆ รวมถึงก ารพักผ่อน ดังต่อไ ป นี้
วันที่ 1 พฤษภาค ม 2564 : วันแ รงงาน ( วันหยุ ดธน า ค า ร ไม่ใช่วั นหยุดร าช ก าร)
วันที่ 3 พฤษภาค ม 2564 : ชดเ ชย วันแ รง งาน
วัน ที่ 4 พฤษ ภาค ม 2564 : วันฉั ตรมงคล

วันที่ 10 พฤษภาค ม 2564 : วั นพระร าชพิธีพืชมงคลจรดพ ระนังคัลแ รกน า ขวัญ (วัน หยุด ร าชก าร ไม่ใช่วันหยุ ดธน าค าร)
วันที่ 26 พฤษภาค ม 2564 : วันวิสาข บูชา
ทั้งนี้ วันหยุด ดั งกล่ าว มีทั้ง วันที่ได้ หยุดทั้ง ส่ วนของภ าครั ฐและเ อกช น

และบ างวั นอา จเป็นห ยุดของภ าครั ฐอย่ างเดียวหรื อ ภ าคเ อก ช นอย่ างเ ดี ยว
ขอให้ป ระชาช น ตร วจสอบให้แน่ชัด เพื่อไม่ใ ห้เกิ ความเ ข้ าใจผิ ดและส่งผลกระทบต่อก ารทำงานหรือแผนก ารทำกิจกร รมต่ าง ๆ ได้

No comments:

Post a Comment