กระเเ สเราชนะดี มีเก ณฑ์เเจกต่ อไห ม - Yakdung Khaw

สดๆร้อนๆ

Wednesday, April 7, 2021

กระเเ สเราชนะดี มีเก ณฑ์เเจกต่ อไห ม


เราชนะ จากเหตุสถ านก ารณ์ ส่งผลกระทบต่อประชาชนที่ประสบความลำบ ากในการดำรงชี พทุกพื้นที่ ทั่วประเทศ เพื่อบ ร รเทาภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชน ซึ่งโครงการ เราชนะ ได้จัดส รร วงเงินช่วยเหลือค่าค รองชี พ สูงสุด 7,000 บาทต่อคนระยะเวลาโครงการ

ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 รับเงินทุ กสัปดาห์ และสะสมสิทธิใช้จ่ายถึงสิ้นสุดโครงการตามที่ น างส าวกุลย า ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง

เปิดเผยไว้ว่า ประชาชนทั่วไปที่สละสิทธิ์ด้วยเหตุผล กลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน และได้มาลงทะเบียนในช่องทางเดียวกันกับประชาชนกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ระหว่างวันที่ 15 21 กุมภาพันธ์ 2564 จะทราบผลการคั ดกรองคุณสมบัติได้ตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป

และจะมีการโอนวงเงินสิทธิ์ จำนวน 5,000 บาท ให้กับผู้ที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติเพื่อใช้จ่ายผ่ านบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ Smart Card ตั้งแต่เมื่อวานหรือวันที่ 12 มีนาคม 2564 ซึ่งประชาชนกลุ่มดังกล่ าวสามารถตรวจสอบผลการคัดกรองคุณสมบัติได้ทางเว็บไซต์ www.เราชนะ.com หรือ Call Center ของธนาคารกรุงไทย จำกัด มหาชน หมายเลขโทรศัพท์ 0 2111 1122

No comments:

Post a Comment