เร ารักกันจ่ายต่อกี่งวดได้เงิ นถึงวันไหน - Yakdung Khaw

สดๆร้อนๆ

Saturday, April 3, 2021

เร ารักกันจ่ายต่อกี่งวดได้เงิ นถึงวันไหน


เร ารักกัน มาตรการของรั ฐบ าลที่มอบเงิ นช่วยเหลือผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ได้รับผลกระทบระลอกใหม่ซึ่งต้องลงทะเบี ยนใน

www.ม33เร ารักกัน.com” ที่ผ่านมารั ฐได้โอนเงิ นให้ผู้มีสิทธิ์ไปแล้ว 2 งวดรวมเงิ นสะสม 2,000 บ าทต่อคน
จากวงเงิ นทั้งหมด 4,000 บ าทต่อคนแล้วเงิ นที่เหลือจะโอนให้วันที่เท่าไหร่บ้ าง
วันนี้เร าได้หาคำตอบมาให้แล้ว ดังนี้

คืบหน้า ม33เร า รักกัน เหลือโอนเงิ นอีก 2 งวด
นายสุชาติ ชมกลิ่น รั ฐมนตรีว่าการกระทรวงแ รงงาน เผยภาพรวมการใช้จ่ายผ่านสิทธิ์
ม33เร ารักกันตั้งแต่วันที่ 22 28 มี.ค. 2564 พบว่าคนไทยมีการใช้จ่ายสะสมอยู่ที่ 4,603 ล้าน บ าท

ส่วนความคืบหน้าโครงการ ม33เร ารักกัน รั ฐเตรียมจะโอนจ่ายเงิ นที่เหลืออีก 2 งวดข้างหน้า คือ
งวดที่ 3 จะโอนในวันที่ 5 เม.ย. 2564 งวดที่ 4 จะโอนในวันที่ 12 เม.ย. 2564

No comments:

Post a Comment