โอนเ​งิ นเข้ าบัญชีผู้ปกคร​องแ​ล้ว - Yakdung Khaw

สดๆร้อนๆ

Saturday, April 10, 2021

โอนเ​งิ นเข้ าบัญชีผู้ปกคร​องแ​ล้ว


โครงก ารเงิ นอุดหนุนเพื่อเลี้ ยงดูเด็ กแรกเกิ ด โอนเงิ นเข้ าบัญชีผู้ปกครองผู้มีสิ ทธิ์ ประจำเดือนเมษายน 2564 จำนวน 600 บ าท

วันที่ 9 เมษายน 2564 ผู้สื่อข่ าวร ายงานว่า โครงก ารเงิ นอุดหนุนเพื่อเลี้ ยงดูเด็ กแรกเกิ ด หรือ เงิ นอุดหนุนบุ ตร
โดยกรมกิจก ารเด็ กและเย าวช น ประก าศ โอนเงิ น ประจำรอบเดือนเมษายน 2564 จำนวน 600 บ าท โดยมีร ายละเอี ยดดังนี้
ธน าค ารจะโอนเงิ นเข้ าบัญชีให้กับผู้มีสิ ทธิ์ วันที่ 9 เมษายน 2564
ตร วจสอบบัญชีธน าค ารที่ใช้รับเงิ นอุดหนุนฯ เนื่ องด้วย ทางกรมกิจก ารเด็กและเย าวช น จะทร าบผลก ารจ่ ายเงิ น อีก 14 วัน หลังจ ากมีก ารจ่ ายเงิ นไปแล้ว

ผู้มีสิ ทธิ์รับเงิ น
ผู้มีสิ ทธิ์รับเงิ นอุดหนุน (ร ายเดิม)
ผู้มีสิ ทธิ์ร ายให ม่ ที่ผ่ านก ารพิจ ารณา โดยมีข้อมูลสมบูรณ์ในระบบฐานข้อมูลของโครงก ารเงิ นอุดหนุนฯ ภ ายใน 25 มกร าค ม 2564
ตร วจสอบสิ ทธิ์

สาม ารถตร วจสอบได้โดยก ารสแ กน คิวอ าร์โค้ด ด้านล่ าง หรือ ที่ลิงก์ http://csgcheck.dcy.go.th/public/eq/popSubsidy.do

No comments:

Post a Comment