​ระ​วังด่วน อย่าเ​ผลอกด SMS ธนาคา​ร แจ้​งได้รั​บเงิน​พร้อม​ลิงก์ให้ก​รอ​กข้อมู​ล - Yakdung Khaw

สดๆร้อนๆ

Friday, April 23, 2021

​ระ​วังด่วน อย่าเ​ผลอกด SMS ธนาคา​ร แจ้​งได้รั​บเงิน​พร้อม​ลิงก์ให้ก​รอ​กข้อมู​ล


ซึ่งในปั จจุบันมีกลุ่มมิ จฉาชีพส่ง SMS หรืออีเมล หลอก ล วง หรือจัดทำหน้าจอ (pop-up) โดยแอบอ้างว่าเป็นธนาคารให้ผู้รับกรอกข้อมูลส่วนตัว ดาวน์โหลด หรือติดตั้งโปรแกรมลงบนโทรศัพท์มือถือ สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต หรือคอมพิวเตอร์ ซึ่งโปรแกรมดังกล่าวมีไวรัสที่สามารถขโมยรหัสส่วนตัว รหัสลับ และรหัสผ่านครั้งเดียว (OTP) ที่ส่งทาง SMS เพื่อใช้ลักลอบเข้าทำธุรกรรมโอนเงินออกจากบัญชีของคุณผ่านบริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ต โดยที่คุณไม่ทราบ เพราะจะไม่ได้รับ SMS แจ้ง OTP แต่อย่างใด
และเพื่อความปลอ ดภัยใน การทำธุรก รรมทา งการเงิน ต่างๆ ผ่านอุปกรณ์ ได้แก่ โท รศัพท์มือถื อ สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต หรือคอมพิวเตอร์ ทางธนาคารขอให้ผู้ใช้งานปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไปนี้
1. ห ลีกเลี่ยง การคลิกลิงก์ (URL) ที่ส่งมากับ SMS หรื อ อีเ มล ห รือหน้าจ อ (pop-up) หลอกลวงข้างต้น
2. หลีกเลี่ ยงการดาวน์โหลด หรื อติด ตั้งโป รแกรมจากแห ล่งที่ไม่น่าเชื่อถือ
3. หลีกเ ลี่ ยงการทำธุรก รรมทางกา รเงินผ่า นอุปก รณ์ที่ได้ รับการดัดแปลงระบบปฏิบัติการ (jail break สำหรับระบบปฏิบัติการ iOS และ root สำหรับระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์)
4. ติ ดตั้งแอปพลิเคชั่นป้ อง กันไวรัสบ นโทรศัพท์มื อถือ ส มาร์ทโฟ น แท็บเล็ต หรือคอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะที่ใช้ทำธุรกรรมออนไลน์
ดังนั้ นขอใ ห้ป ระชา ชนอย่า ห ลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ โดยหากได้รับ SMS หรืออีเมลในทำนองดังกล่าว หรือได้ทำการคลิกลิงก์เพื่อดาวน์โหลดโปรแกรมที่ต้องสงสัยไปแล้ว หรือพบหน้าจอหรือข้อความที่ไม่คุ้นเคย หรือผิดไปจากปกติ ให้หยุดทำรายการทันที และเพื่อให้ประชาชนสามารถติดตามข่าวสารหรือบริการต่างๆ ของธนาคารธนาคารกรุงเทพ สามารถติดตามที่เว็บไซต์ www.bangkokbank.com หรือโทร 1333 หรือ (66) 0 2645 5555

บทสรุปของเ รื่องนี้คื อ : SMS ดังก ล่า วไม่ใช่ข้ อ ความจากธนาคารกรุงเทพ และธนาคารไม่มีนโยบายส่ง SMS หรืออีเมล ให้ประชาชนกดลิงก์ เพื่อขอให้ดาวน์โหลดหรือติดตั้งโปรแกรมใดๆ สำหรับการทำธุรกรรมต่างๆ กับธนาคาร หรือจัดทำหน้าจอ (pop-up) เพื่อให้คุณกรอกข้อมูลส่วนตัว
หน่ว ยงานที่ต รวจ สอบ : ธนาคา รกรุงเทพ

No comments:

Post a Comment