เล็งเพิ่มสิทธิเงินเยียวยาคนละครึ่งเฟส 3 - Yakdung Khaw

สดๆร้อนๆ

Tuesday, May 4, 2021

เล็งเพิ่มสิทธิเงินเยียวยาคนละครึ่งเฟส 3


“กระทรวงการคลัง” เตรียมเสนอมาตรการ “คนละครึ่ง” เฟส 3 ช่วยเงิ นเยี ยวย าCVระลอกใหม่
โดยมีแนวคิดเพิ่มจำนวนผู้ร่วมโครงการมากกว่า 15 ล้านคน และ ไม่จำกัดคุณสมบัติ

ความคืบหน้าของมาตรการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์CV กระตุ้นเศรษฐกิจอย่ าง คนละครึ่ง ความคืบหน้าล่ าสุด
แหล่งข่าวกระทรวงการคลังเปิดเผยว่า กระทรวงการคลังจะออกแบบมาตรการคนละครึ่งเฟส 3
เพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายภายในประเทศ ซึ่งจะให้จำนวนคนที่ได้รับสิทธิ์เงิ นเยี ยวย าในโครงการนี้ครอบคลุมให้มากที่สุด โดยจะเสนอคณะรั ฐมนตรีพิจารณาในลำดับต่อไป
แหล่งข่าวกล่าวว่า โครงการคนละครึ่งที่รั ฐบ าล ได้เริ่มนำมาใช้เพื่อกระตุ้นกำลังซื้อของคนในประเทศ
เพื่อช่วยทดแทนรายได้ที่หายไปจากการท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากCVนั้น
มีคนที่ได้รับสิทธิ์ในโครงการคนละครึ่งทั้งสองเฟสแรกรวม 15 ล้านคน ซึ่งใช้งบประมาณรวมสองเฟสกว่า 5.2 หมื่นล้านบ าท
ทั้งนี้ เนื่องจากโครงการคนละครึ่งที่ผ่านมา กระทรวงการคลัง กำหนดให้คนไทยที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป

และไม่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ สามารถลงทะเบี ยนเพื่อรับสิทธิ์ได้ แต่ไม่เกิน 10 ล้านสิทธิ์
โดยจะได้รับเงิ นเยี ยวย าช่วยเหลือจากรั ฐคนละ 3 พันบ าท ซึ่งรั ฐต้องใช้งบในโครงการนี้ 3 หมื่นล้านบ าท
แต่อย่ างไรก็ตามเกิ ดปรากฏการณ์ที่คนแห่เข้ามาลงทะเบี ยนเป็นจำนวนมาก จนบางครั้งทำให้ระบบของกรุงไทยล่ม
และถูกวิจารณ์จากพรรคการเมืองฝ่ายค้านว่า โครงการประเภทนี้ทุกคนในประเทศควรได้รับสิทธิ์ ไม่ใช่ให้ต้องแย่งกันเช่นนี้
ดังนั้น ต่อมารั ฐบ า ลได้ตัดสินใจเพิ่มสิทธิ์ในโครงการนี้อีก 5 ล้านสิทธิ์ โดยให้เงินช่วยเหลือคนละ 3.5 พันบ าท
และเพื่อให้เกิ ดความเท่าเทียม รั ฐจึงเพิ่มเงินให้กับคนที่ได้รับสิทธิ์ในเฟสแรก 10 ล้านคน อีกคนละ 500 บ าท
โดยเฟสสองนี้ใช้งบ 2.25 หมื่นล้านบ าท ซึ่งการใช้จ่ายทั้งหมดจะผ่านแอพลิเคชั่นเป๋าตังของกรุงไทย
โดยการใช้จ่ายในทุกครั้งรั ฐจะออกให้ 50% ของการใช้จ่าย แต่ไม่เกิน 150 บ าทต่อวัน
โครงการคนละครึ่งเฟสสามที่อยู่ในระหว่างการพิจารณานี้ จะพยายามขย ายจำนวนคนที่จะได้รับสิทธิ์ให้ได้มากกว่า 15 ล้านคน
ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับโครงการเร าช นะ ที่เป็นโครงการเยี ยวย าผลกระทบCVที่รัฐบาลให้เ งิน 7 พันบ าท
ใส่กระเป๋าเ งินอิเล็กทรอนิกส์แก่ประชาช นที่ลงทะเบียนและมีคุณสมบัติที่กำหนด เช่น ต้องไม่เป็นผู้มีเงิ นได้พึ่งประเมินเกินกว่า 3 แสนบ าทต่อปี

และไม่เป็นผู้มีเงิ นในบัญชีเงิ นฝากเกินกว่า 5 แสนบ าท ซึ่งโครงการเร าช นะครอบคลุมคน 33 ล้านคน
สำหรับมาตรการคนละครึ่งในเฟสที่สามนี้ กระทรวงการคลังมีแนวคิดที่จะเพิ่มจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการและเปิดกว้างสำหรับคุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ
โดยคนที่เคยเข้าร่วมโครงการแล้ว ไม่จำเป็นต้องมาลงทะเบี ยนอีก ทำให้คนที่คาดว่าจะได้รับสิทธิ์จะมากกว่า 15 ล้านคนและ
เม็ดเงิ นที่ใช้จะต้องมีมากกว่าที่ผ่านมา แต่ยังไม่สรุปว่า รั ฐจะจ่ายเงิ นให้ต่อรายจำนวนเท่าเดิมหรือมากกว่า
ทั้งนี้ สำหรับระยะเวลาที่จะดำเนินโครงการคนละครึ่งเฟส 3 นั้น จะนำมาใช้ในช่วงหลังเดือนมิ.ย.นี้
ซึ่งเป็นช่วงที่โครงการเราชนะในเดือนมิ.ย.นี้ เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องของการกระตุ้นการใช้จ่ายภายในประเทศ
แหล่งข่าวกล่าวว่า นอกจากโครงการคนละครึ่ง ที่เตรียมผลักดันออกมาแล้วนั้น กระทรวงการคลัง
ยังเตรียมที่จะออกมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายของคนมีกำลังซื้อหรือกลุ่มที่คนที่ร ายได้สูง เพื่อจูงใจให้คนกลุ่มนี้ใช้จ่ายในช่วงนี้ให้มากขึ้น
ด้านเม็ดเงิ นที่จะใช้ในโครงการกระตุ้นการใช้จ่ายดังกล่าว กระทรวงการคลังระบุว่า ยังมีเพียงพอ เนื่องจากเงิ นกู้ตาม
พรก.เงิ นกู้เพื่อเยี ยวย าและฟื้นฟูเศรษฐกิจวงเงิ น 1 ล้านล้านบ าท จนถึงปัจจุบันเหลือวงเงิ นตามกฎหมายนี้กว่า 2 แสนล้านบ าท

สำหรับโครงการเร าช นะ ที่เป็นมาตรการเยี ยวย าประชาช นที่ได้รับผลกระทบจากCV โดยใส่เงิ นในกระเป๋าเงิ นอิเล็กทรอนิกส์ของประชาช นคนละ 7 พันบ าท
กระทรวงการคลังยังไม่มีแนวความคิดที่จะต่ออายุโครงการนี้ ส่วนโครงการเ ร าเที่ยวด้วยกันนั้น เป็นมาตรการที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นผู้พิจารณา
ทั้งนี้ โครงการคนละครึ่ง ถือว่าเป็นโครงการที่ประสบความสำเร็จของกระทรวงการคลัง ในการช่วยกระตุ้นการใช้จ่าย
ซึ่งมีส่วนช่วยยอดขายของพ่ อค้ าแม่ค้าร ายย่อยกว่า 1 ล้านร้ านค้ าทั่วประเทศที่เข้าร่วมโครงการ
อีกทั้งยังทำให้ประเทศไทยเข้าใกล้การเป็นสังคมไร้เงิ นสดมากขึ้น

No comments:

Post a Comment