สิ ท ธิงว ด ที่ 3 ได้หรือยัง - Yakdung Khaw

สดๆร้อนๆ

Monday, April 5, 2021

สิ ท ธิงว ด ที่ 3 ได้หรือยัง


ม33เร ารักกัน เช็ คสิทธิ หรือ ทบทวนสิทธิ แล้ว สามารถใช้จ่ายผ่ านแอพลิเคชั่น เป๋าตัง ได้จนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคม 2564
ความเคลื่อนไหวล่ าสุดจากมาตรการดังกล่าวนั้น ระบบจะเริ่มดำเนินการโอนเงิ นงวดที่ 3 ให้สำหรับผู้ได้รับสิทธิลงทะเบี ยน

อีกครั้งในวันที่ 5 เมษายน 2564 โดยที่ ผู้ได้รับสิทธิสามารถเ ช็คเงิ นจากแอพเป๋าตังได้ตั้งแต่เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป
คุณสมบัติการคัดกรองผู้ลงทะเบี ยน ม33เร ารักกัน เช็ คสิทธิ รับเงิน
สัญชาติไทย
เป็นผู้ประกันตน ม.33 หรือเคยเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564
ไม่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ
กับฐานข้อมูลกระทรวงการคลัง
ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิเร าช นะ

กับฐานข้อมูลกระทรวงการคลัง
ไม่เป็นผู้มีบัญชีเงิ นฝากรวมทุกบัญชีเกิน 500,000 บ าท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ขั้นตอนการตรวจสอบเงิ น ม33เร ารักกัน เช็ คสิทธิ งวดที่ 3
เปิ ดใช้งานแอพลิเคชั่นเป๋าตัง
เลือ กเมนู ม33เร ารักกัน กด ใช้สิทธิ
เมนูจะแสดงยอดเงิ นคงเหลือสำหรับการใช้จ่าย รวมทั้งเงิ นที่เข้างวดล่ าสุด และเมนู QR Code สำหรับสแกนจ่ายเงิ น
กดสแกนโค้ดจากร้ านค้ า หากต้องการใช้จ่าย
กรองรหัสส่วนตัวเพื่อยืนยันการใช้จ่าย

อย่ างไรก็ตาม นอกจากกลุ่มผู้ได้รับสิทธิลงทะเบียนรับเงิ นจาก ม33เร ารักกัน เช็ คสิทธิรับเงินงวดที่ 3 ได้ในวันที่ 5 เมษายน 2564
ตั้งแต่เวลา 06.00 – 23.00 น. ด้วยเช่นเดียวกัน ซึ่ง การคัดกรองสิทธิ ทบทวนสิทธิ และการยืนยันตัวตนนั้น
จะมีผลต่อการช่วงเวลาที่ระบบจะโอนเงิ นเข้า เป๋าตัง ของผู้ได้สิทธิแบ่งออกเป็น

No comments:

Post a Comment