ประก าศ ผลท บทวนสิ ทธิคนที่ไ ด้รับ 4,000 - Yakdung Khaw

สดๆร้อนๆ

Monday, April 5, 2021

ประก าศ ผลท บทวนสิ ทธิคนที่ไ ด้รับ 4,000


ผู้เข้าร่วมโครงการ ม.33เร ารักกัน จะได้รับวงเงิ น เป็นงวดที่ 3 อีก 1,000 บ าท
โดยสามารถนำไปใช้ซื้อสินค้ าและชำระค่ าบริการได้ตั้งแต่เวลา 06.00 น. ของวันดังกล่าวเป็นต้นไป

หรือหากยังไม่ใช้ ก็สามารถเก็บสะสมไว้ใช้จ่ายได้จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 โดยหลังจากการจ่ายเงิ นงวดที่ 3 แล้ว
โครงการ ม.33เร ารักกัน จะจ่ายวงเงิ นงวดที่ 4 หรืองวดสุดท้ ายในวันที่ 12 เมษายน 2564
นอกจากนั้นในวันเดียวกันนี้ วันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2564 ผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ลงทะเบี ยน ม.33เร ารักกัน
ไม่ผ่านในรอบแรกและยื่นขอทบทวนสิทธิไปแล้ว จะสามารถเช็ คผลการทบทวนสิทธิได้ผ่ านเว็บไซต์ www.ม33เร ารักกัน.com

จากนั้นผู้ที่ผ่านเกณฑ์รออีกเพียง 1 สัปดาห์ ก็จะได้รับวงเงิ น เต็ม คือ 4,000 บ าทในครั้งเดียว ในวันจันทร์ที่ 12 เมษายน 2564
ส่วนผู้ประกันตนกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนและไม่เคยลงทะเบี ยนมาก่อน ก็จะทราบผลในช่วงเวลาใกล้เคียงกัน
โดยผู้ลงทะเบี ยนแบบไม่มีสมาร์ทโฟนมีจำนวนกว่า 3 หมื่น 2 พันคน ซึ่งสำนักงานประกันสังคมจะแจ้งผลและวิธีการรับเงินให้รับทราบต่อไป

ส่วนโครงการคนละครึ่ง ในเฟส 3 ทางกระทรวงการคลังแจ้งว่าอยู่ระหว่างการออกแบบโครงการ
ซึ่งจะออกมาได้หลังจากที่โครงการเร าช นะ และ ม.33 เร ารักกัน สิ้นสุดในช่วงเดือนพฤษภาคม 2564 นี้

No comments:

Post a Comment