เงิ นส งเคร าะห์บุ ตร รั บ 43,200 บ าท - Yakdung Khaw

สดๆร้อนๆ

Monday, April 5, 2021

เงิ นส งเคร าะห์บุ ตร รั บ 43,200 บ าท


สำหรั บหลายคน หรือว่าคนที่เป็นพ่ อแ ม่ คงสงสัยว่า สำห รับเงิ นช่วยเห ลือเด็ กของทางรั ฐบ าล มีอะไรบ้ าง
ซึ่ง เด็ ก คือ ผู้ที่มีอายุ 0-6ปี โดยกลุ่มนี้ กระท รวงพัฒนาสังค ม และคว ามมั่นคงของมนุ ษย์ (พม.) จัดให้อยู่ในกลุ่มเปร าะบ าง

สำห รับสิ ทธิช่วยเห ลือเด็ กนั้น สาม ารถขอรับร ายได้อยู่ 2 ช่องทางคือ
-เงิ นอุดหนุนเพื่อการเลี้ ยงดูเด็ กแรกเกิ ด (พ่อแม่มีฐ านะย ากจ น)
-เงิ นสงเคร าะห์บุ ตร (พ่ อแ ม่มีประกั นสังค ม)
ซึ่งทั้ง 2 โค รงการ จะได้รับเงิ นช่วยเห ลือ 600 บ าท/เดือน จนกว่าเด็ กจะมีอายุครบ 6 ปี (ไม่เกินคนละ 43,200 ตลอดโค รงการ)
หากคร อบครัวไหน ที่ลงรับทั้ง 2 ช่องทาง ก็จะได้รับรวมกันทั้งหมด 1,200 บ าท/เดือน
หากคร อบครัวใด มีลู ก 4 คน จะต้องเอาสิ ทธิของพ่อ 3 คน และอีกคน ใช้สิ ทธิของแ ม่ ในการรับเงิ นนี้

***หากบุ ตรจากไป หรือยกบุ ตรให้คนอื่น ตามกฏหม าย / บุ ตรครบ 6 ปี จะหมดสิ ทธิ รับเงิ นต่อทันที
**หรือประกั นสังค มสิ้นสุดลง เงิ นนี้จะหมดสิ ทธิทันที
สถานที่ติดต่อ
-โค รงการเงิ นอุดหนุนเพื่อการเลี้ ยงดูเด็ กแรกเกิ ด
เทศบ าล
เขต
อบต
โค รงการเงิ นสงเคร าะห์บุ ตร
ฝ่ายบุคค ลประจำบริษั ท

สำนักงานประกั นสังค ม

No comments:

Post a Comment