​อัพเ​ดท เร า​ช นะต​รวจ​สอบวั​นรับเงิ นทีเดีย​ว 7,000 บ าท - Yakdung Khaw

สดๆร้อนๆ

Saturday, April 10, 2021

​อัพเ​ดท เร า​ช นะต​รวจ​สอบวั​นรับเงิ นทีเดีย​ว 7,000 บ าท


อัพเดท “เร าช นะ” รีบตรวจสอบสถานะคัดกรอง ยืนยันตัวตน เช็ ควันรับเงิ นทีเดียว 7,000 บ าท

มาตรการแจกเงิ นตามนโยบายรั ฐบ าล โครงการ “เร าช นะ” ยังคงติดตามความคืบหน้าต่อเนื่อง
กรณีการใช้จ่ายวงเ งินสิทธิ์สำหรับประชาช น กลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศ ษ
ล่าสุด นางส าวกุลย า ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง

เปิ ดเผยว่า สำหรับประชาชนกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศ ษ (กลุ่มผู้ไม่มีสมาร์ทโฟน)
ที่ลงทะเบี ยนเข้าร่วมโครงการเร าช นะ ระหว่างวันที่ 8 – 26 มีนาคม 2564 และตรวจสอบสถานะแล้ว พบว่าผ่ านเกณฑ์การคัดกรองคุณสมบัติ
สามารถใช้จ่ายวงเงินสิทธิ์ผ่านบัตรประจำตัวประชาช น โดยยืนยันตัวตนด้วยใบหน้า (Facial Recognition) ซึ่งจะสามารถใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2564 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ ประชาช นกลุ่มดังกล่าวจะได้รับวงเงินสิทธิ์จำนวน 7,000 บ าท
และสามารถใช้จ่ายวงเงิ นสิทธิ์ผ่านผู้ประกอบการร้านค้าหรือผู้ให้บริการที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

No comments:

Post a Comment