กลุ่มพิเศ ษใค รมีเกณฑ์รับ ทีเดียว 7,000 บ าท - Yakdung Khaw

สดๆร้อนๆ

Monday, April 5, 2021

กลุ่มพิเศ ษใค รมีเกณฑ์รับ ทีเดียว 7,000 บ าท


อย่ างที่ทราบกันดีในส่วนของเร าช นะกลุ่มพิเศ ษได้รับการขย ายระยะเวลาเปิดรับลงทะเบีย นเข้าร่วมโครงการเร าช นะ
สำหรับประชาช นกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศ ษ ครั้งที่ 3 แล้ว

น างส าวกุลย า ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง
เปิ ดเผยความคืบหน้าเกี่ยวกับการขย ายระยะเวลาเปิดรับลงทะเบี ยนเข้าร่วมโครงการเร าช นะ ครั้งที่ 3
สำหรับประชาช นกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศ ษ ซึ่งเป็นผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง
เร าช นะกลุ่มพิเศ ษคือใครบ้ าง ดังนี้
1.ผู้สูงอายุ
2.ผู้พิ ก าร
3.ทุพพลภาพ
4.ผู้ป่ วยติ ดเตียง

โดยประชาช นเหล่านั้น ไม่สามารถเดินทางออกจากที่พักอาศัยได้ และจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือ
เร าช นะกลุ่มพิเศ ษลงทะเบี ยนถึงวันไหน
หน่วยรับลงทะเ บียนเคลื่อนที่ ระหว่างวันที่ 27 มีนาคม 9 เมษายน 2564 ประชาช นที่ลงทะเบี ยนเข้าร่วมโครงการฯ
ในช่วงเวลาดังกล่าว จะทราบผลการคัดกรองคุณสมบัติได้ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2564
ผู้ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติจะได้รับการโอนวงเงิ นสิทธิ์ จำนวน 7,000 บ าท และสามารถใช้จ่ายวงเงิ นสิทธิ์ผ่านบัตรประจำตัว

ประชาช นแบบอเนกประสงค์ Smart Card ได้ที่ผู้ประกอบการร้ า นค้ าหรือผู้ให้บริการที่เข้าร่วมโครงการฯ ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 31 พฤษภาคม 2564

No comments:

Post a Comment