​กลุ่ม​นี้ล​งเร าช นะ​วันสุดท้ ายแล้​ว - Yakdung Khaw

สดๆร้อนๆ

Friday, April 9, 2021

​กลุ่ม​นี้ล​งเร าช นะ​วันสุดท้ ายแล้​ว


“เร าช นะ” เปิ ดลงทะเบี ยน “กลุ่มผู้มีภาวะพึ่งพิง” วันนี้ (9 เม.ย.) วันสุดท้าย รับเงิ น 7,000 บ าท เช็ กสิทธิ์ 28 เม.ย.

วันที่ 9 เมษายน 2564 ผู้สื่อข่าวร ายงานว่า มาตรการ “เร าช นะ” เปิ ดให้กลุ่มผู้ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศ ษซึ่งเป็นผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง
(ผู้สูงอายุ ผู้พิก าร ทุพพลภาพ ผู้ป่ วยติดเตียง) ที่ไม่สามารถเดินทางออกจากที่พักอาศัยได้และจำเป็นต้อง
ได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยรับลงทะเบี ยนเคลื่อนที่ ได้ลงทะเบี ยนวันนี้ (9 เม.ย.) เป็นวันสุดท้ า ย
ผู้ที่ลงทะเบี ยนแล้ว จะทราบผลการคัดกรองในวันที่ 28 เมษายน 2564 เป็นต้นไป และจะได้รับโอนเงิ นรอบเดียวทั้งสิ้น 7,000 บ าท

หลังจากได้รับโอนเงิ นแล้ว สามารถใช้จ่ายบัตรประจำตัวประชาช น แบบสมาร์ทการ์ด
กับร้านค้าหรือผู้ประกอบการที่ร่วมโครงการ ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2564
ร้ านค้ าเร าช นะใช้จ่ายผ่านบัตรประชาช น
ร้ า นธงฟ้าประชารั ฐ ที่มีเครื่อง EDC
ร้ านถุงเงิ นธงฟ้าประชารั ฐ

ร้ านค้ าร่วมโครงการ “คนละครึ่ง”
ร้ านค้ าร่วมโครงการ “เร าช นะ”

No comments:

Post a Comment