งดเราเที่ย วด้ ว ยกันมาใ ห้เร าช นะต่อ ดีไ หม - Yakdung Khaw

สดๆร้อนๆ

Monday, April 5, 2021

งดเราเที่ย วด้ ว ยกันมาใ ห้เร าช นะต่อ ดีไ หม


โครงการเร าเที่ยวด้วยกันเฟส 3หลัง ครม ห็น ชอบโครงการเร าเที่ยวด้วยกัน เฟส 3

มีการปรับปรุงร ายละเอียดใหม่สำหรับการปรับปรุงร ายละเอียดโครงการเร าเที่ยวด้วยกันเฟส 3
ในการดำเนินการต่อจากเฟส 1 และเฟส 2 ที่ผ่านมาโดยในครั้งนี้จะมีการขย ายสิทธิเพิ่ม
ขึ้นอีก 2 ล้านสิทธิ์สำหรับวิธีการใช้งาน เฟส 3ของทางฝั่งผู้ประกอบการ

โร งแรม ก็จะมีขั้นตอนเพิ่มขึ้นมาคือครั้งนี้จะต้องมีการกดให้ความยินยอมในระบบใหม่อีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้ทาง ททท.ตรวจสอบได้
นอกจากนี้แต่ละโร งแ รมที่เข้าร่วมโครงการจะต้องส่งจำนวนห้องพักและช่วงเรตร าคาของห้องพัก ให้ทาง ททท
เพื่อให้ตรวจวสอบและ ต้องลงทะเบี ยน และจองที่พักล่วงหน้า 7 วันสำหรับการ ใช้งานของประชาช นทั่วไป

จะต้องลงทะเบี ยนกับทางโครงการเฟส จากนั้นให้จองที่พักที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งในการจ องที่พักนั้น กำหนดใหม่ว่าต้องจองที่พักล่วงหน้าอย่ างน้อย 7 วัน

No comments:

Post a Comment