เห็ นด้ วยไหมเ ร า ช นะร อบ สอง จ่ายเงิ นส ด - Yakdung Khaw

สดๆร้อนๆ

Monday, April 5, 2021

เห็ นด้ วยไหมเ ร า ช นะร อบ สอง จ่ายเงิ นส ด


ในส่วนของความคืบหน้าการคัดกรองคุณสมบัติสำหรับประชาชน กลุ่มผู้ที่ต้องการความช่ว ยเหลื อเป็นพิเศษที่ลงทะเบี ยนเข้าร่ วมโครงการเร าช นะ

ระหว่างวันที่ 15 21 ก.พ. 2564 ประชาชนกลุ่มดังกล่ าวสามารถตรวจสอบสถานะการคัดกรองคุณสมบัติได้
ทางเว็ บไ ซต์ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป โดยจะได้รับวงเงินสิ ทธิ์ครั้งแรก จำนวน 4,000 บาทในวันที่ 5 มี.ค. 2564 และสามารถใช้จ่ายวงเงิ น
สิ ทธิ์ดังกล่าวผ่ านบัต รประจำตัวประชาช นแบบอเนกประสงค์ Smart Card ผ่านผู้ประกอบการร้ านค้ าและผู้ให้บริการที่เข้าร่วมโครงการฯ

จะสามารถทราบผลก ารคั ดกรอ งคุณสมบั ติได้ในวันที่ 11 มี.ค. 2564 และจะมีการโอ นวงเงิ นสิทธิ์ให้กับผู้ที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติ
ในวันที่ 12 มี.ค. 2564เนื่องจากอยู่ระหว่างดำเนินการตร วจสอบความถูกต้องในฐานข้อมูลของผู้ขอสล ะสิ ทธิ์ดังกล่าว
ซึ่ งประชาช นต่างเสนอความคิดเห็นว่า หากมีเราชนะรอบ 2 อยากให้โอนจ่ ายทีเดียวเลย 7,000

ไม่ต้องรอจ่ ายเป็นอ าทิ ตย์ ซึ่งคงต้องรอติ ดต ามกันว่าจะเป็นอย่ างไร หากมีเร าช นะรอบ 2

No comments:

Post a Comment