เงินเข้าแล้ว ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เช็คสิทธิ์แล้วรีบไปกดเลยได้เยอะมาก - Yakdung Khaw

สดๆร้อนๆ

Thursday, July 11, 2019

เงินเข้าแล้ว ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เช็คสิทธิ์แล้วรีบไปกดเลยได้เยอะมากเข้าสู่เดือนกรกฎาคม 2562 แล้ว ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจนจะได้รับเงินวันไหนกันบ้าง และวันนี้วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ได้เงินช่วยเหลือค่าเช่าบ้านผู้สูงอายุ คนละ 400 บาทต่อเดือน เป็นเวลา 10 เดือน (เดือนนธ.ค. 61-ก.ย.62) ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปเอาเป็นว่าเราไปเช็กปฏิทินในแต่ละวันของเดือนนี้กันเลยดีกว่าจ้า

วันที่ 1 กรกฎาคม 2562

เงินซื้อสินค้าอุปโภค-บริโภค ได้คนละ 200 บาทต่อเดือน

ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกคน

ค่ารถโดยสารสาธารณะ ได้คนละ 500 บาทต่อเดือน

ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกคน

วันที่ 9 กรกฎาคม 2562

เพิ่มเบี้ยคนพิการ ได้คนละ 200 บาทต่อเดือน เป็นเวลา 5 เดือน (เดือน พ.ค.-ก.ย. 62)

ผู้พิการที่ขึ้นทะเบียนมีบัตรประจำตัวผู้พิการถูกต้อง ราว 16 ล้านคนวันที่ 12 กรกฎาคม 2562

เงินช่วยเหลือค่าเช่าบ้านผู้สูงอายุ คนละ 400 บาทต่อเดือน เป็นเวลา 10 เดือน (เดือนนธ.ค. 61-ก.ย.62)

ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป

วันที่ 18 กรกฎาคม 2562

เงินช่วยเหลือ ค่าน้ำประปา ไม่เกินคนละ 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน

ผู้มีสิทธิ์ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์เรียบร้อย และครอบครัวมีการใช้น้ำประปาไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด

เงินช่วยเหลือ ค่าไฟฟ้าได้ ไม่เกินคนละ 230 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน

ผู้มีสิทธิ์ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์เรียบร้อย และครอบครัวมีการใช้ไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนดวันที่ 21 กรกฎาคม 2562

เงินช่วยเหลือค่าเดินทางไปรักษาพยาบาล ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวกับสุขภาพ 1,000 บาท

ผู้สูงอายุที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ มีอายุ 65 ปีขึ้นไป (จ่ายครั้งเดียว หากได้แล้วจะไม่ได้อีก)

No comments:

Post a Comment