​ สินเ​ ชื่อโครงกา​ รธนาคา​ รประชาชน เพื่อแก้ไ​ ขหนี้นอก​ ระบ - Yakdung Khaw

สดๆร้อนๆ

Wednesday, March 31, 2021

​ สินเ​ ชื่อโครงกา​ รธนาคา​ รประชาชน เพื่อแก้ไ​ ขหนี้นอก​ ระบ


ใครเป็น​ หนี้ ออมสินช่ว​ ยได้ โค​ รงการ​ ปิดหนี้นอ​ กระบ​ บ สินเชื่อธ.ประ​ ชาชนเพื่อแก้ไขหนี้นอกระบบ ให้ยืม 50,000 บาท สมัครได้ทุกคน

สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน เพื่อแก้ไขหนี้นอก
ระบบ
จุดเด่น
เพื่อนำไปแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบที่เกิดจากการประกอบอาชีพ หรือการอุปโภคบริโภค แต่ต้องไม่เป็นการนำไปชำระ (Re-Finance) หนี้ในระบบ
รายละเอียดสินเชื่อ
วงเงินกู้
ให้กู้ตามมูลหนี้นอกระบบจริง และตามความสามารถในการชำระหนี้ ไม่เกินรายละ 50,000 บาท

อัตราดอกเบี้ย
อัตราดอกเบี้ยคงที่ (Flat Rate) ร้อยละ 1 ต่อเดือน
ค่าธรรมเนียม
100 บาท ต่อสัญญา
ระยะเวลาการชำระ
ชำระคืนในระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี
รายละเอียดการสมัคร
คุณสมบัติ
เป็นผู้ที่มีการประกอบอาชีพ มีรายได้
สัญชาติไทย มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป เมื่อรวมอายุของผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ ต้องไม่เกิน 65 ปี
มีถิ่นที่อยู่แน่นอน มีสถานที่ประกอบอาชีพ สามารถติดต่อได้
เป็นผู้ลงทะเบียนหนี้นอกระบบ (นร.1) สามารถลงทะเบียนได้ในวันที่ขอกู้จากธนาคาร
หลักประกันเงินกู้
ใช้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เป็นหลักประกันเงินกู้
เอกสารประกอบการขอกู้
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านผู้กู้ และผู้ค้ำประกัน
เอกสารแสดงรายได้ในการประกอบอาชีพ สมุดบัญชีเงินฝาก สลิปเงินเดือน (ถ้ามี)
เอกสารรายรับ/รายจ่าย (ถ้ามี)
รูปถ่ายสถานที่ประกอบอาชีพ
กรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน นำสำเนาหลักทรัพย์ที่จะค้ำประกันไปด้วย
ติดต่อได้ที่ ธนาคารออมสินใกล้บ้าน
ที่มา https://www.gsb.or.th/gsb_govs/resolve-debt/

No comments:

Post a Comment