​ร าย​ละเอี​ยดเ​ร าช นะ ​รอบ 2 - Yakdung Khaw

สดๆร้อนๆ

Monday, April 12, 2021

​ร าย​ละเอี​ยดเ​ร าช นะ ​รอบ 2


เมื่อไ ม่นานมานี้ทางด้านของ น.ส.กุลย า ตันติเตมิท เปิ ดเผยว่าความคืบหน้ าการคั ดกรองคุณสมบั ติสำหรับประชาช น
กลุ่ มผู้ที่ต้องการความช่ วยเห ลือเป็นพิเ ศษที่ลงทะเบี ยนเข้าร่วมโครงการเร าช นะระหว่างวันที่ 15 21 ก.พ. 2564

ประชาช นกลุ่ มดังกล่าวสามารถตร วจสอบสถา นะการคั ดกรองคุณสมบั ติได้ ทางเว็ บไ ซต์ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
โดยจะได้รับวงเงิ นสิ ทธิ์ครั้ งแรก จำนวน 4,000 บ าท
ในวันที่ 5 มี.ค. 2564 และสามารถใช้จ่ ายวงเงิ นสิ ทธิ์ดังกล่าวผ่ านบั ตรประจำตัวประชาช น แบบอเ นกประ สงค์ Smart Card
ผ่ านผู้ประกอบการร้ านค้ าและผู้ให้บริการที่เข้าร่วมโค รงการฯ จะสามารถทร าบผลการคัดกร องคุณสมบั ติได้ในวันที่ 11 มี.ค. 2564

และจะมีการโ อนวงเงิ นสิ ทธิ์ให้กับผู้ที่ผ่ านการคั ดกรองคุณสมบั ติ ในวันที่ 12 มี.ค. 2564
เนื่ องจ ากอยู่ระหว่า งดำเนินการตร วจสอบความถูกต้องในฐ านข้ อมูลของผู้ขอสละสิ ทธิ์ดังกล่ าว
ซึ่งประชาช นต่างเสนอความคิดเห็นว่า หากมีเร าช นะรอบ 2 อย ากให้โอนจ่ ายทีเดียวเลย 7,000 ไ ม่ต้องรอจ่ ายเป็นอาทิตย์
ซึ่งคงต้องรอติ ดต ามกันว่าจะเป็นอย่ างไร หากมีเร าช นะรอบ 2 ซึ่งแ น่นอนว่าประชาช นนั้นอย ากได้เงิ นสดกันอย่ างแน่นอน

แต่ต้องรอลุ้ นว่าทางรั ฐบ าลจะเห็นด้วยหรือไ ม่นั่นเอง

No comments:

Post a Comment