ผ ล การคัดกรองโ ครงการเร าช นะ - Yakdung Khaw

สดๆร้อนๆ

Friday, April 9, 2021

ผ ล การคัดกรองโ ครงการเร าช นะ


ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง
เปิ ดเผยความคืบหน้าการประกาศผลการคัดกรองคุณสมบัติประชาช นกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศ ษ
กลุ่มผู้ไม่มีสมาร์ทโฟน ที่ลงทะเบี ยนเข้าร่วมโครงการเร าช นะ โครงการฯระหว่างวันที่ 8 26 มีนาคม 2564 ว่า

ประชาช นที่ลงทะเบี ยนเข้าร่วมโครงการฯ ในช่วงเวลาดังกล่าว สามารถตรวจสอบผลการคัดกรองคุณสมบัติได้ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2564 เป็นต้นมา
ทางเว็บไซต์ www.เ ร าช น ะ.com หรือ Call Center ของธนาคารกรุงไทย จำกัด มหาช น
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2111 1122โดยผู้ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติจะได้รับการโอนวงเงิ นสิทธิ์ จำนวน 7,000 บ าท
และสามารถใช้จ่ายวงเงิ นสิทธิ์ผ่านบัตรประชาช นแบบอเนกประสงค์ Smart Card ได้ที่ผู้ประกอบการร้ านค้ าหรือผู้ให้บริการที่เข้าร่วมโครงการฯ
ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 31 พฤษภาคม 2564นอกจากนี้ โฆษกกระทรวงการคลังได้เน้นย้ำว่า

สำหรับประชาช นกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศ ษซึ่งเป็นผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง ผู้สูงอายุ ผู้พิก าร ทุพพลภาพ ผู้ป่ วย
ที่ไม่สามารถเดินทางออกจากที่พักอาศัยได้และจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยรับลงทะเบี ยนเคลื่อนที่ที่ลงทะเบี ยนเข้าร่วมโครงการฯ
ระหว่างวันที่ 27 มีนาคม – 9 เมษายน 2564 จะทราบผลการคัดกรองคุณสมบัติได้ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2564 เป็นต้นไป
โดยผู้ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติจะได้รับการโอนวงเงินสิทธิ์ จำนวน 7,000 บ าท
และสามารถใช้จ่ายวงเงิ นสิทธิ์ผ่านบัตรประจำตัวประชาช นแบบอเนกประสงค์ Smart Card ได้ที่ผู้ประกอบการร้ านค้ าหรือผู้ให้บริการที่เข้าร่วมโครงการฯ
ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 31 พฤษภาคม 2564โฆษกกระทรวงการคลังได้แถลงเพิ่มเติมถึงความคืบหน้าของโครงการฯ ณ วันที่ 7 เมษายน 2564 ดังนี้
1 ประชาช นกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ จำนวน 13.7 ล้านคน ได้มีการใช้จ่ายตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นมา จำนวน 72,028 ล้านบ าท
2 ประชาช นกลุ่มที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลของแอปพลิเคชัน เป๋าตัง ในโครงการเร าเที่ยวด้วยกันและคนละครึ่ง
และกลุ่มประชาช นทั่วไปที่ลงทะเบี ยนทางเว็บไซต์ www.เร าช นะ.com ที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติเบื้องต้นและยืนยันการ
ใช้สิทธิ์ร่วมโครงการฯ แล้ว จำนวน 16.8 ล้านคน และมีการใช้จ่ายวงเ งินสิทธิ์สะสมตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นมา จำนวน 108,313 ล้านบ าท

3 ประชาช นกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศ ษที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติแล้ว จำนวน 2.3 ล้านคน
มียอดใช้จ่ายวงเงิ นสิทธิ์สะสม ตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม 2564 เป็นต้นมา จำนวน 11,844 ล้านบ าท ทำให้มีผู้ได้รับสิทธิ์ในโครงการฯ
แล้ว รวมทั้งสิ้น จำนวน 32.8 ล้านคน คิดเป็นมูลค่าการใช้จ่ายหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจไทยแล้วกว่า 192,185 ล้านบ าท
ซึ่งเป็นการใช้จ่ายผ่านผู้ประกอบการร้านธงฟ้าร าค าประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นที่มีแอปพลิเคชัน ถุงเงิ น
ร้ านค้ าคนละครึ่งที่ตกลงยินยอมเข้าร่วมโครงการณ รวมถึงผู้ประกอบการร้ านค้าและผู้ให้บริการ
ที่ลงทะเบี ยนเข้าร่วมโครงการฯ จำนวนทั้งสิ้นมากกว่า 1.3 ล้านกิจการ

No comments:

Post a Comment