เงื่อ นไขสินเชื่ อ เป๋าตั งใครก็ ยืมได้ - Yakdung Khaw

สดๆร้อนๆ

Thursday, April 8, 2021

เงื่อ นไขสินเชื่ อ เป๋าตั งใครก็ ยืมได้


นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรั ฐมนตรี และรมว.พลังงาน เปิ ดเผยว่า
จากการช่วยเหลือประชาช นผ่านระบบอีเพย์เมนต์ที่รั ฐบ าลโอนเงิ นช่วยเหลือให้ประชาช นผ่านแอพพลิเคชั่นเป๋าตัง

หลายโครงการในช่วงที่เกิ ดสถานการณ์ในช่วงที่ผ่านมาพบว่าประชาชนมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกร รมและเรียนรู้การใช้จ่ายเงิ น
ผ่านระบบอีเพย์เมนต์ได้รวดเร็วโดยความสำเร็จในเรื่องนี้รวมทั้งข้อมูลที่รั ฐบ าลได้รับในช่วงที่ผ่านมารั ฐบ าลกำลังพัฒนาเพื่อนำมาใช้ประโยช น์ทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น
ในส่วนหนึ่งที่รั ฐบ าลกำลังศึกษาอยู่คือในอนาคตอาจให้ประชาช นสามารถปล่อยกู้ระหว่างกันเองผ่านแอพพลิเคชั่นเป๋าตัง
ซึ่งจะช่วยให้ประชาช นเข้าถึงสินเชื่ อได้มากขึ้น และประชาช นที่มีเงิ นออมเพียงพอที่จะสามารถปล่อยกู้และรับความเสี่ ยง
ได้ก็ใช้ช่องทางนี้ปล่อยเ งินกู้ได้ตามกฎหมายที่รั ฐบ าลกำหนดซึ่งรูปแบบนี้ในประเทศจีนมีการดำเนินการโดยบริษัท Alibaba

มีบริษัทลูกที่ดำเนินการในเรื่องนี้ โดยใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) ช่วยวิเคราะห์เครดิตของผู้กู้เงิ นทำให้การปล่อยกู้เงิ นผ่านระบบแอพพลิเคชั่นสามารถทำได้
สำหรับกลไกที่จะมารองรับของภาครั ฐอาจจะมีหน่วยงานกลางอาจจะเป็นรูปแบบสถาบันขึ้นมาช่วยรับประกันการปล่อยเงิ นกู้บ างส่วน
โดยประชาช นที่มาปล่อยกู้ผ่านช่องทางนี้จะต้องรับความเสี่ ยงเองบ างส่วนแต่ก็มีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนจากดอกเบี้ ยที่สูงตามอัตราความเสี่ ยงที่เพิ่มขึ้น
เรื่องนี้มีทีมที่ช่วยดูอยู่ว่าในเรื่องการต่อยอดจากโครงการต่างๆที่เป็นลักษณะการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลในประเทศจะเป็นอย่ างไร
ซึ่งจุดหนึ่งเรากำลังดูเรื่องความเป็นไปได้ของการกู้ยืมเงิ นกันระหว่างประชาช น ที่มีระบบเข้ามาช่วยประเมินความเสี่ ยง
หากสามารถทำได้ก็ลดข้อจำกัดของการเข้าถึงเงิ นทุนของประชาชนและเอสเอ็มอี

ขณะที่ในส่วนที่่ทำไปได้คืบหน้ามากคือการทำแพลตฟอร์มในเรื่องของการให้ประชาช นเข้ามาค้าขายผ่านช่องทางออนไลน์
ซึ่งก็จะผ่านแอพฯ เป๋าตังอีกเช่นกัน อนาคตแอพนี้จะต่อยอดไปสู่อะไรได้อีกมาก

No comments:

Post a Comment